Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Afs 58/2013 - 13Usnesení NSS ze dne 09.09.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

7 Afs 58/2013 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: J. F., zastoupený Mgr. Marcelou Zavřelovou, advokátkou se sídlem Kalefova 404, Mladá Boleslav, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 5. 2013, č. j. 5 Ca 110/2009 – 50,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 5. 2013, č. j. 5 Ca 110/2009 – 50, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze ze dne 10. 6. 2009, č. j. 2870/09-1100-202289, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Finančního úřadu v Mladé Boleslavi ze dne 7. 11. 2008, č. j. 148552/08/048911/4882, kterým byl stěžovateli dodatečně stanoven základ daně a vyměřena daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2004.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč podle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., ve znění účinném od 1. 9. 2011 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

Stěžovatel soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatil, ačkoli podle ust. § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem ten, kdo podal kasační stížnost a soudní poplatek je splatný podáním kasační stížnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 16. 8. 2013, č. j. 7 Afs 58/2013 - 10, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě do 7 dnů od doručení výzvy s poučením, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Toto usnesení bylo zástupkyni stěžovatele doručeno dne 26. 8. 2013. Stěžovatel však na tuto výzvu nereagoval a soudní poplatek nezaplatil.

Protože soudní poplatek nebyl zaplacen, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. září 2013

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru