Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Afs 36/2008 - 84Usnesení NSS ze dne 03.12.2008

Způsob rozhodnutírozšířený senát: postoupení
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Ústí nad Labem
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

7 Afs 36/2008 - 84

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: V. S., proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 61, Ústí nad Labem, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. 12. 2007, č. j. 15 Ca 45/2007 - 37,

takto:

Věc s e postupuje rozšířenému senátu.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 10. 12. 2007, č. j. 15 Ca 45/2007 - 37 zamítl žalobu podanou žalobcem (dále jen „stěžovatel“), kterou se domáhal zrušení rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem (dále jen „finanční ředitelství“) ze dne 4. 11. 2003, č. j. 13506-3/110/98, ve znění rozhodnutí ze dne 7. 12. 2003, č. j.13506-11/110/98, kterým byl k odvolání stěžovatele změněn dodatečný platební výměr Finančního úřadu v Chomutově (dále také „správce daně“) ze dne 27. 3. 1998, č. j. 31495/98/182911/0410 o stanovení daně z příjmů za rok 1996 tak, že vyměřená daň byla zvýšena na částku 560 200 Kč.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost, kterou opřel o ustanovení § 103 odst. 1 písm. a), b), d) s. ř. s. a navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

V dané věci je k řešení mimo jiné právní otázka výkladu ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“) v návaznosti na ustanovení § 15 citovaného zákona, tj. otázka, zda je úkon – místní šetření, jehož průběh je zaznamenán v protokolu o ústním jednání podle ustanovení § 12 zákona o správě daní a poplatků, provedený dožádaným finančním úřadem, úkonem směřujícím k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení či nikoliv.

K této otázce se již dříve vyslovil osmý senát Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 29. 8. 2007, č. j. 8 Afs 19/2006 - 72 (dostupný na www.nssoud.cz), který judikoval, že úkonem dožádaného správce daně v průběhu odvolacího řízení (§ 50 odst. 3 zákona o správě daní a poplatků), který byl zaznamenán v protokolu o ústním jednání, o němž byl stěžovatel zpraven a jehož se spolu se svým zástupcem zúčastnil, došlo k přetržení prekluzívní lhůty k vyměření daně podle § 47 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků. Podle názoru vysloveného osmým senátem v tomto rozsudku jediným zamýšleným účelem předmětného úkonu, který se v této věci týkal objasňování místa trvalého pobytu daňového subjektu, bylo ověřit v rámci odvolacího řízení správnost dosavadního vyměření daně. Tento úkon tedy v souladu s ustanovením § 47 citovaného zákona směřoval k tomu, aby o vyměření daně bylo pravomocně rozhodnuto. Právě o tento judikát Nejvyššího správního soudu se pak ve svém rozsudku opřel i krajský soud.

č. j. 7 Afs 36/2008 - 85

Sedmý senát při předběžné poradě dospěl k právnímu závěru, jenž je odlišný od právního názoru vyjádřeného v citovaném rozsudku osmého senátu, a proto podle § 17 odst. 1 s. ř. s. věc předkládá rozšířenému senátu, neboť nemůže v předmětné věci rozhodnout, aniž by se odchýlil od dřívějšího právního názoru vysloveného v rozsudku ze dne 29. 8. 2007, č. j. 8 Afs 19/2006 - 72.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. Rozšířený senát bude ve věci rozhodovat ve složení: JUDr. Josef Baxa, JUDr. Michal Mazanec, JUDr.Karel Šimka, JUDr. Marie Součková, JUDr. Marie Turková, JUDr. Miluše Došková, JUDr. Milada Tomková. Účastníci mohou namítnout podjatost těchto soudců (§ 8 odst. 1 s. ř. s.) do jednoho týdne od doručení tohoto usnesení.

V Brně dne 3. prosince 2008

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru