Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Afs 34/2008 - 103Usnesení NSS ze dne 14.05.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Ostravě
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

7 Afs 34/2008 - 103

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Ing. V. K., proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ostravě, se sídlem Na Jízdárně 3, Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 3. 2008, č. j. 22 Ca 30/2008 - 87,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 13. 3. 2008, č. j. 22 Ca 30/2008 - 87, odmítl žalobu podanou žalobcem (dále jen „stěžovatel“), kterou se domáhal vyslovení nicotnosti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 28. 3. 2007, č. j. 7312/150/2004, č. j. 8822/150/2004, č. j. 10254/150/2004, č. j. 10961/150/2004, č. j. 15267/150/2004 a rozhodnutí ze dne 29. 3. 2007, č. j. 3830/150/2006, č. j. 6547/150/2005, č. j. 9076/150/2005, č. j. 11869/150/2005. Krajský soud dovodil, že vyslovit nicotnost rozhodnutí správního orgánu lze jen za procesního předpokladu, že žaloba sama není nepřípustná. Stěžovatel se však v tomto případě domáhá podanou žalobou přezkoumání správních rozhodnutí, která jsou podle tohoto nebo zvláštního zákona z přezkoumání vyloučena (§ 68 písm. e) s. ř. s.

Proti tomuto usnesení krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost z důvodu uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., v níž vytkl krajskému soudu zejména nerespektování právního názoru Nejvyššího správního soudu a současně požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů a navrhl, aby napadené usnesení bylo zrušeno a věc vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska toho, zda byla podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Podle ustanovení § 40 odst. 1, 2 s. ř. s. počíná lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Podle ustanovení § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

č. j. 7 Afs 34/2008 - 104

Podle ustanovení § 106 odst. 2 první věty s. ř. s. kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení.

V této věci bylo stěžovateli doručeno napadené usnesení v úterý 18. 3. 2008, a to v souladu s ustanovením § 42 odst. 2 s. ř. s. jeho zástupkyni Mgr. Ritě Kubicové. Posledním dnem lhůty k podání kasační stížnosti proti tomuto usnesení bylo proto úterý 1. 4. 2008. Jelikož stěžovatel předal kasační stížnost k poštovní přepravě až dne 2. 4. 2008, stalo se tak po uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 106 odst. 2 poslední věty s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud nepřehlédl, že stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.), ani že není uhrazen soudní poplatek za tuto kasační stížnost. V případě zjevně opožděně podané kasační stížnosti by bylo přepjatým formalismem a v rozporu se zásadou hospodárnosti soudního řízení, aby byl spis vrácen krajskému soudu k postupu podle § 108 odst. 1 s. ř. s., za situace, kdy nelze kasační stížnost meritorně projednat (srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2006, č. j. 8 Azs 6/2006 - 52, viz www.nssoud.cz).

Nejvyšší správní soud proto z výše uvedeného důvodu kasační stížnost stěžovatele odmítl jako opožděně podanou (§ 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. května 2008

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru