Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Afs 280/2016 - 50Usnesení NSS ze dne 16.02.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská republika - Ministerstvo financí
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

7 Afs 280/2016 - 50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: F. O., proti žalovanému: Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2014, č. j. 9 Af 52/2013 – 43,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2014, č. j. 9 Af 52/2013 – 43, jímž bylo zastaveno řízení o jeho žalobě proti rozhodnutí ministra financí ze dne 5. 11. 2013, č. j. MF-61 301/2013/ZK. Zároveň požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[2] Usnesením ze dne 5. 1. 2017, č. j. 7 Afs 280/2016 – 31, Nejvyšší správní soud návrh na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl a současně stěžovatele znovu vyzval k zaplacení soudního poplatku a k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo prokázání, že on sám má vysokoškolské právnické vzdělání. Ke splnění těchto povinností mu stanovil lhůtu 2 týdnů od doručení usnesení a poučil ho o následcích nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě, resp. nedoložení splnění podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s. ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 10. 1. 2017. Stěžovatel však soudní poplatek nezaplatil a nedoložil zastoupení advokátem, resp. neprokázal, že on sám má vysokoškolské právnické vzdělání.

[3] Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[4] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[5] Jelikož stěžovatel soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, a to ani v dodatečně stanovené lhůtě, Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. o zastavení řízení o kasační stížnosti.

[6] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. února 2017

Mgr. David Hipšr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru