Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Afs 22/2005Usnesení NSS ze dne 02.03.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKPJ v. o. s., správce konk. podstaty úpadce PROMMAK Systems, s. r. o. v likvidaci
Finanční ředitelství Ústí nad Labem
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

7 Afs 22/2005 - 58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jiřího Vyvadila v právní věci stěžovatele K., v. o. s., správce konkurzní podstaty úpadce P. S., spol. s r. o. v likvidaci, za účasti Finančního ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká hradební 61, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 8. 2004, č. j. 15 Ca 174/2003 – 48,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Stěžovatel se kasační stížností podanou v zákonné lhůtě domáhal přezkoumání rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 8. 2004, č. j. 15 Ca 174/2003 - 48, jímž byly zamítnuty jeho žaloby proti rozhodnutím Finančního ředitelství v Ústí nad Labem (dále jen „finanční ředitelství“) ze dne 12. 6. 2003, č. j. 3893/130/03 a ze dne 22. 5. 2003, č. j. 341/120/03, kterými byla zamítnuta odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu v Ústí nad Labem ze dne 5. 9. 2002, č. j. 162078/02/214913/5686, jímž byla podle § 55 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zamítnuta žádost stěžovatele o obnovu řízení ve věci dodatečného platebního výměru na daň z přidané hodnoty ze dne 3. 7. 2000, č. j. 135861/00/001911/5725 a dodatečného platebního výměru ze dne 18. 5. 2001, č. j. 110144/01/001511/7381, na daň z příjmů právnických osob. V kasační stížnosti stěžovatel pouze uvedl, že ji podává z důvodu uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 11. 2004, č. j. 15 Ca 174/2003 – 54, byl stěžovatel jednak vyzván, aby v souladu s ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. uvedl, z jakých důvodů rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem napadá. Zároveň byl poučen, že nebude-li kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce doplněna nebo opravena a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o této kasační stížnosti podle § 37 odst. 5 věty druhé s. ř. s. usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. Stěžovateli bylo usnesení doručeno dne 15. 11. 2004 a ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve lhůtě poučen.

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s kromě obecných náležitostí podání musí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno, přičemž ust. § 37 platí obdobně.

Protože stěžovatel ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti neodstranil a protože pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, Nejvyšší správní soud podle § 37 odst. 5 za použití § 106 odst. 1 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. března 2005

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru