Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Afs 14/2014 - 14Usnesení NSS ze dne 19.02.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníPST CLC, a.s. (dříve PST Ostrava, a.s.)
Generální ředitelství cel
VěcCla

přidejte vlastní popisek

7 Afs 14/2014 - 14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobkyně: PST CLC, a. s., se sídlem Nádražní 969/112, Ostrava - Moravská Ostrava, zastoupena Mgr. Petrem Pešatem, advokátem se sídlem Přívozská 10, Ostrava, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 9. 2013, č. j. 9 Af 29/2010 - 58,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 1. 11. 2013 se žalobkyně - PST CLC, a. s., jako stěžovatelka (dále jen „stěžovatelka“) domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. 9. 2013, č. j. 9 Af 29/2010 - 58, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním kasační stížnosti vznikla stěžovatelce poplatková povinnost k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč [položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, jež je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)]. Soudní poplatek byl splatný zároveň s podáním kasační stížnosti [§ 2 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka soudní poplatek s podanou kasační stížností neuhradila, vyzval ji Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 6. 2. 2014, č. j. 7 Afs 14/2014 - 8, aby tak učinila ve lhůtě do 3 dnů od doručení tohoto usnesení. Toto usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatelky - Mgr. Petru Pešatovi, advokátovi (dále také „zástupce stěžovatelky“) dne 10. 2. 2014, a stěžovatelka v něm byla upozorněna na to, že pokud nebude soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, správní soud řízení zastaví. Soudní poplatek však ve stanovené lhůtě – tj. do čtvrtka 13. 2. 2014 uhrazen nebyl ani zástupcem stěžovatelky, ani stěžovatelkou samotnou, a to i přes to, že stěžovatelka výslovně ve své stížnosti uváděla, že soudní poplatek uhradí k výzvě soudu. Tento poplatek nebyl Nejvyššímu správnímu soudu uhrazen ani ke dni předcházejícímu vydání tohoto usnesení, tj. do úterý dne 18. 2. 2014. Nejvyšší správní soud proto po marném uplynutí stanovené lhůty rozhodl podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. února 2014

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru