Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Afs 11/2012 - 80Rozsudek NSS ze dne 28.03.2013

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníPRI team s.r.o.
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

7 Afs 11/2012 - 80

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: PRI team, s. r. o. v likvidaci, se sídlem Ocelářská 35/1354, Praha 9, zastoupen Mgr. Robertem Hynkem, likvidátorem se sídlem Vodičkova 30, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 10. 2011, č. j. 8 Af 56/2011 - 91 – 92,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 10. 2011, č. j. 8 Af 56/2011 - 91 – 92, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 5. 10. 2011, č. j. 8 Af 56/2011 - 91 – 92, zastavil řízení o žalobě podané žalobcem (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutím Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu ze dne 19. 5. 2011, č. j. 6260/11-1300-108624, č. j. 6273/11-1300-108624 a č. j. 6131/11-1300-108624, a ze dne 30. 5. 2011, č. j. 6220/11-1300-108624, č. j. 6219/11-1300-108624, č. j. 6283/11-1300-108624, č. j. 6203/11-1300-108624, č. j. 6284/11-1300-108624, č. j. 6202/11-1300-108624, č. j. 6275/11-1300-108624, č. j. 6199/11-1300-108624, č. j. 6188/11-1300-108624, č. j. 6200/11-1300-108624, č. j. 6198/11-1300-108624 a č. j. 6301/11-1300-108624. V odůvodnění usnesení městský soud uvedl, že dne 24. 8. 2011 vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za žalobu a přesto, že výzva byla doručena zástupci stěžovatele dne 16. 9. 2011, soudní poplatek nebyl zaplacen. Městský soud proto podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení městského soudu podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost, v níž namítal, že v žalobě uvedl, že k doručování písemností je určena datová schránka zástupce stěžovatele s označením jgsswv9, ale výzvy k zaplacení soudního poplatku i napadené usnesení byly doručovány do datové schránky stěžovatele. Ani jedna z písemností tak nebyla řádně doručena a napadené usnesení bylo vydáno předčasně. Je tedy dán důvod pro jeho zrušení. Současně stěžovatel žádal, aby Nejvyšší správní soud posoudil, zda zaplacení soudního poplatku ve výši 3.000 Kč za žalobu je dostatečné s přihlédnutím k nálezu Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2007, sp. zn. II. ÚS 745/06.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení v souladu s ust. § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatel, přičemž neshledal vady uvedené v odstavci 4 citovaného ustanovení, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Podle obsahu soudního spisu stěžovatel v žalobě uvedl, že je zastoupen daňovým poradcem Ing. Radkem Lančíkem na základě plné moci ze dne 30. 9. 2009. V záhlaví žaloby je uvedena poštovní adresa, adresa elektronické pošty a označení datové schránky daňového poradce. V textu žaloby je uvedeno, že k doručování písemností je určena ID datové schránky daňového poradce: jgsswv9. K žalobě byla připojena kopie plné moci ze dne 30. 9. 2009. Výzvou ze dne 5. 9. 2011, č. j. 8 Af 56/2011 – 87, byl stěžovatel vyzván k zaplacení soudního poplatku za žalobu a výzvou z téhož dne č. j. 8 Af 56/2011 – 89 byl vyzván k předložení originálu plné moci nebo její ověřené kopie udělené Ing. Radku Lančíkovi. Tato výzva byla doručována stěžovateli do jeho datové schránky s označením f9bun7r, nikoli jeho zástupci Ing. Radku Lančíkovi. Protože soudní poplatek nebyl na výzvu soudu zaplacen, rozhodl městský soud napadeným usnesením o zastavení řízení. Toto usnesení bylo doručováno žalovanému a Ing. Radku Lančíkovi prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu uvedenou v žalobě. Vzhledem k tomu, že si Ing. Radek Lančík zásilku nevyzvedl, byla mu dne 21. 10. 2011 vhozena do poštovní schránky.

Protože stěžovatel řádně nedoložil, že zmocnil Ing. Radka Lančíka k zastupování, městský soud oprávněně požadoval odstranění této vady. Jeho procesní postup však byl nekonzistentní. K doložení originálu plné moci, popř. ověřené kopie, totiž vyzval pouze stěžovatele, a nikoliv Ing. Radka Lančíka, který žalobu jménem stěžovatele podal a byl v žalobě jako zástupce stěžovatele označen. Tomu, že byl k zastupování stěžovatele zmocněn, nasvědčovala předložená kopie plné moci. Městský soud nevzal v úvahu, že žalobu podal Ing. Radek Lančík jako daňový poradce, tedy osoba vykonávající povolání v určitých ohledech srovnatelné s postavením advokáta. V této souvislosti lze poukázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 12. 2006, č. j. 2 As 28/2006 - 49, (publ. pod č. 1137/2007 Sb. NSS a dostupný na www.nssoud.cz), v němž bylo vysloveno, že „vzhledem ke zvláštnímu postavení a povinnostem advokáta, jež vyplývají ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, mohou státní orgány, jež vedou řízení o právech a povinnostech osob, oprávněně předpokládat, že jedná-li advokát za určitou osobu, je třeba mít v pochybnostech za to, že za ni jedná v rámci zmocnění, jež mu tato osoba udělila, nevyjde-li najevo opak“. Tento závěr lze nepochybně aplikovat i ve vztahu k daňovému poradci. Tvrdí-li tedy daňový poradce, že jedná jménem žalobce v mezích svého oprávnění vyplývajícího ze zákona č. 523/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je třeba mít v pochybnostech za to, že za něj jedná na základě zmocnění, jež mu žalobce udělil, nevyjde-li najevo opak. To musí vzít v úvahu soud tehdy, není-li z předložené listiny jisté či dostatečně zřetelné, že zmocnění pro daňového poradce skutečně existuje, např. proto, že daňový poradce předloží prostou kopii plné moci. Má se proto v první řadě obrátit na daňového poradce, aby nejasnosti týkající se zastoupení odstranil. Teprve nepodaří-li se tímto způsobem pochybnosti odstranit, je na místě činit další kroky vůči tomu, jehož jménem daňový poradce podle svého tvrzení jedná.

Uvedeným způsobem však městský soud nepostupoval a ve snaze odstranit vady předložené plné moci komunikoval jen se stěžovatelem. Aniž by měl městský soud vyřešenou otázku zastoupení stěžovatele, aby věděl, komu má dále v řízení doručovat, zaslal výzvu k zaplacení soudního poplatku stěžovateli. Přitom pouze řádně doručená výzva k zaplacení soudního poplatku je nezbytným předpokladem pro následné zastavení řízení pro jeho nezaplacení. Zaplacení soudního poplatku je úkonem zastupitelným a má-li žalobce zástupce, pak má být podle judikatury Ústavního soudu výzva k zaplacení soudního poplatku doručována zástupci (viz např. usnesení ze dne 14. 7. 2010, sp. zn. I. ÚS 181/10). Dále platí, že umožňuje-li to povaha listiny a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě (§ 42 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 17 odst. 1 větou druhou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).

V dané věci městský soud činil v řízení procesní úkony, aniž měl odstraněny pochybnosti ohledně zastoupení stěžovatele. V důsledku tohoto postupu nebyly i při nezaplacení soudního poplatku splněny podmínky pro zastavení řízení o žalobě. Pochybení městského soudu je vadou řízení, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé ve smyslu ust. § 109 odst. 4 s. ř. s. K takové vadě je Nejvyšší správní soud povinen přihlédnout z úřední povinnosti.

Nejvyšší správní soud se nezabýval správností uhrazení soudního poplatku ve výši 3.000 Kč za žalobu, neboť tato otázka nebyla městským soudem řešena, když řízení bylo zastaveno pro nezaplacení poplatku.

Z důvodu výše uvedeného Nejvyšší správní soud podle ust. § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil napadené usnesení městského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení. O kasační stížnosti rozhodl bez jednání postupem podle ust. § 109 odst. 2 s. ř. s.

Zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu a vrátí-li mu věc k dalšímu řízení, rozhodne krajský soud v novém rozhodnutí i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 3 věta první s. ř. s.)

Poučení : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. března 2013

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru