Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Afs 104/2013 - 22Usnesení NSS ze dne 12.12.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníYXELL, s.r.o.
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

7 Afs 104/2013 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: YXELL, s. r. o., se sídlem Spojovací 30E, Strančice, zastoupena JUDr. Vlastimilem Řezníčkem, advokátem se sídlem Dobrovského 10, Praha 7, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2013, č. j. 5 Af 8/2010 - 50,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností doručenou Městskému soudu v Praze dne 4. 11. 2013, se žalobkyně - YXELL, s. r. o., jako stěžovatelka (dále jen „stěžovatelka“) domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2013, č. j. 5 Af 8/2010 - 50, o zamítnutí její žaloby, a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním kasační stížnosti vznikla stěžovatelce poplatková povinnost k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč [položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, jež je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)]. Soudní poplatek byl splatný zároveň s podáním kasační stížnosti [§ 2 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka neuhradila soudní poplatek s podanou kasační stížností, vyzval ji Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích usnesením ze dne 20. 11. 2013, č. j. 7 Afs 104/2013 - 9, k tomu, aby tak učinila ve lhůtě do 14 dnů od doručení usnesení. Toto usnesení Nejvyššího správního soudu bylo dodáno do datové schránky zástupce stěžovatelky JUDr. Vlastimila Řezníčka, advokáta [Českou advokátní komorou stěžovatelce určený zástupce Mgr. Hynka Sekyrky, advokáta (smluvního zástupce stěžovatelky)], a to dne 21. 11. 2013 s účinky doručení dne 22. 11. 2013. Tímto dnem pak uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu nabylo právní moci. Soudní poplatek však ve stanovené lhůtě – tj. do pátku 6. 12. 2013 nebyl uhrazen stěžovatelkou, ani jejím zástupcem. Tento soudní poplatek za kasační stížnost stěžovatelky proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2013, č. j. 5 Af 8/2010 - 50, však nebyl uhrazen ani ke dni předcházejícímu vydání tohoto usnesení, tj. ke dni 11. 12. 2013.

Nejvyšší správní soud proto po marném uplynutí lhůty stanovené stěžovatelce usnesením ze dne 20. 11. 2013, č. j. 7 Afs 104/2013 - 9, rozhodl podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích („nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním … kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví“), a řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. prosince 2013

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru