Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Afs 1/2007 - 46Usnesení NSS ze dne 29.01.2009

Způsob rozhodnutírozšířený senát: postoupení
Účastníci řízeníFinanční úřad v Liberci
TEXTILANA, akciová společnost
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

7 Afs 1/2007 - 46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: KOPPA, v. o. s., se sídlem Hvězdná 491/21, Liberec, správce konkursní podstaty úpadce TEXTILANA, a. s., se sídlem Jablonecká 29, Liberec, proti žalovanému: Finanční úřad v Liberci, se sídlem tř. 1. máje 97, Liberec, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci ze dne 31. 10. 2006, č. j. 59 Ca 75/2006 - 22,

takto:

Věc se postupuje rozšířenému senátu.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci rozsudkem ze dne 31. 10. 2006, č. j. 59 Ca 75/2006 - 22, zrušil ve výroku I. rozhodnutí Finančního úřadu v Liberci (dále jen „stěžovatel“) ze dne 4. 5. 2006, č. j. 120252/06/192913/5300 a ze dne 19. 4. 2006, č. j. 105551/06/192913/5300. Prvním z uvedených rozhodnutí byla zamítnuta reklamace žalobce (dále jen „účastník řízení“) proti druhému z uvedených rozhodnutí, jímž stěžovatel rozhodl z úřední povinnosti o převedení přeplatku na dani z přidané hodnoty ve výši 2237 Kč na úhradu nedoplatku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Ve výroku II. krajský soud uložil stěžovateli povinnost nahradit účastníkovi řízení náklady řízení ve výši 2558 Kč k rukám advokáta Mgr. Martina Pinty.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel kasační stížnost z důvodů uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s., ve které namítal nesprávné posouzení otázky zákonnosti jeho postupu podle ust. § 105 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a nepřezkoumatelnost výroku o náhradě nákladů řízení. Nepřezkoumatelnost podle jeho názoru spočívá v tom, že účastník řízení v petitu žaloby pouze uvedl, že požaduje uhradit náklady řízení spočívající v úhradě soudního poplatku ve výši 1000 Kč a náklady právního zastoupení, aniž by specifikoval, v jaké výši požaduje odměnu za zastupování, a přesto mu byla soudem přiznána. Stěžovatel rovněž poukázal na to, že Mgr. Martin Pinta je společníkem účastníka řízení oprávněným za něj jednat, tedy nikoliv jeho právním zástupcem na základě plné moci. Pokud krajský soud přesto účastníkovi řízení přiznal náhradu nákladů za právní zastoupení, nesprávně posoudil právní otázku ve smyslu ust. § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Z výše uvedených důvodů stěžovatel navrhl zrušení napadeného rozsudku a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení.

V dané věci stěžovatel napadá jak výrok ve věci samé, tak i výrok o náhradě nákladů řízení. K otázce, zda se Nejvyšší správní soud může stížní námitkou ve vztahu k nákladům řízení zabývat, se již zdejší soud vyslovil v rozsudku ze dne 12. 6. 2007, č. j. 2 Afs 190/2006 - 228 (dostupný na www.nssoud.cz), ve kterém mimo jiné uvedl, že „Z ust. § 104 odst. 2 s. ř. s. plyne, že nemůže být úspěšná kasační stížnost, jíž by byl důvodně napadán jen výrok o náhradě nákladů řízení. Znamená to vyloučení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zrušujícího pouze výrok rozsudku krajského soudu o náhradě nákladů řízení. Zákon zaměřil kasační přezkum

č. j. 7 Afs 1/2007 - 47

jen na stěžejní rozhodovací problémy, a pokud z něho vyloučil otázku náhrady nákladů řízení, nelze připustit možnost obcházení této výluky podáním nedůvodné stížnosti ve věci samé, současně napadající i výrok o nákladech řízení. Jistě je jiná situace tam, kde kasační stížnost ve věci samé je úspěšná; v tom případě je zrušen jeho celý rozsudek (případně konkrétní věcný výrok a na něm závislý výrok o náhradě nákladů řízení) a pak ze zákona v dalším řízení krajský soud rozhoduje znovu i o náhradě nákladů řízení.“

Sedmý senát Nejvyššího správního soudu, který v této věci rozhoduje, dospěl při předběžné poradě k právnímu názoru odlišnému, tedy že stížní námitka směřující proti výroku o náhradě nákladů řízení v případě, že kasační stížnost napadá i výrok krajského soudu ve věci samé, je přípustná a Nejvyšší správní soud se s ní musí vypořádat. Jelikož tento právní názor je v rozporu s výše citovaným právním názorem druhého senátu, postupuje sedmý senát věc podle ust. § 17 odst. 1 s. ř. s. k rozhodnutí rozšířenému senátu.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

Rozšířený senát bude ve věci rozhodovat ve složení: JUDr. Josef Baxa, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Karel Šimka, JUDr. Jaroslav Vlašín, JUDr. Marie Turková, JUDr. Miluše Došková, JUDr. Milada Tomková. Účastníci mohou namítnout podjatost těchto soudců (§ 8 odst. 1 s. ř. s.) do jednoho týdne od doručení tohoto usnesení.

V Brně dne 29. ledna 2009

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru