Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Ads 312/2020 - 14Usnesení NSS ze dne 07.01.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

7 Ads 312/2020 - 14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Lenky Krupičkové a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobkyně: Mgr. E. K., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2020, č. j. 1 Ad 7/2020 - 19,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 15. 10. 2020 kasační stížnost, kterou se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhala zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2020, č. j. 1 Ad 7/2020 - 19. Uvedeným usnesením byla odmítnuta žaloba stěžovatelky proti rozhodnutí ze dne 10. 10. 2019, č. j. MPSV-2019/204291-911, kterým žalovaný zamítl odvolání stěžovatelky proti rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajské pobočky pro hlavní město Prahu ze dne 7. 8. 2019, č. j. 29050/2018/AAF, a toto rozhodnutí potvrdil.

[2] Kasační stížnost však neobsahovala všechny náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“).

[3] Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno; § 37 platí obdobně.

[4] Podle § 106 odst. 3 věta první s. ř. s., nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

[5] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

[6] V daném případě stěžovatelka v kasační stížnosti neuvedla, v jakém rozsahu usnesení městského soudu napadá, čeho se domáhá a z jakého důvodu podle § 103 odst. 1 s. ř. s. kasační stížnost podává a tento důvod skutkově a právně nekonkretizoval. Nejvyšší správní soud nemohl bez doplnění těchto náležitostí v řízení o kasační stížnosti pokračovat, a proto stěžovatelku usnesením ze dne 3. 11. 2020, č. j. 7 Ads 312/2020 - 9, vyzval k doplnění kasační stížnosti (tj. k odstranění výše uvedených nedostatků) ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení a poučil ji o procesních následcích pro případ, že této výzvě nebude ve stanovené lhůtě vyhověno. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 14. 11. 2020. Posledním dnem lhůty pro odstranění vad kasační stížnosti tak bylo pondělí dne 14. 12. 2020. Ve stanovené lhůtě stěžovatelka vytýkané nedostatky kasační stížnosti neodstranila. Neučinila tak ani do dne vydání tohoto usnesení.

[7] Jelikož kasační stížnost neobsahuje všechny náležitosti, pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat a stěžovatelka přes výzvu soudu vady kasační stížnosti neodstranila, přistoupil Nejvyšší správní soud k odmítnutí kasační stížnosti podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[8] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. (ve spojení s § 120 s. ř. s.), podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2021

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru