Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Ads 274/2020 - 29Usnesení NSS ze dne 13.04.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

7 Ads 274/2020 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobkyně: Bc. B. S., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2020, č. j. 1 Ad 13/2020 – 44,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2020, č. j. 1 Ad 13/2020 – 44, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 10. 2019, č. j. MPSV-2019/206749-911. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání a potvrdil rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajské pobočky pro hl. m. Prahu ze dne 12. 8. 2019, č. j. 13908/2019/AAL, kterým bylo rozhodnuto o nepřiznání dávky mimořádné okamžité pomoci na úhradu nezbytného jednorázového výdaje ve výši 129 Kč, kdy se konkrétně jednalo o úhradu výdaje na nákup plavek. Současně stěžovatelka podala návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 11. 3. 2021, č. j. 7 Ads 274/2020 – 19, zamítl návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Současně vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení tohoto usnesení předložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dále stěžovatelku poučil, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, soud kasační stížnost odmítne. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 19. 3. 2021.

[3] V reakci na uvedené usnesení zaslala stěžovatelka Nejvyššímu správnímu soudu podání ze dne 22. 3. 2021, ve kterém vyjádřila svůj nesouhlas s tímto usnesením. K tomuto podání přiložila kopie vysvědčení o maturitní zkoušce, osvědčení o státní zkoušce pro bakaláře a vysokoškolského diplomu. Z uvedených dokladů je zřejmé, že stěžovatelka úspěšně ukončila na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně studium ve studijním oboru „68-43-7 Právo a podnikání“ a byl jí proto přiznán titul bakalář.

[4] Podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, je předpokladem pro výkon advokacie vysokoškolské vzdělání v oboru právo získané

- v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice, nebo - studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice.

[5] S ohledem na citovanou právní úpravu Nejvyšší správní soud konstatuje, že ukončené bakalářské studium nelze považovat za vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[6] Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[7] Z výše uvedeného ustanovení jednoznačně vyplývá, že pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen buď advokátem, nebo svým zaměstnancem či členem, který požadované vzdělání má. Zastoupení advokátem, eventuelně vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele, příp. jeho zaměstnance nebo člena, který za něj jedná nebo jej zastupuje, je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci.

[8] S ohledem na skutečnost, že stěžovatelka nedoložila soudu, že má požadované vysokoškolské právnické vzdělání, případně že je v řízení o kasační stížnosti zastoupena buď advokátem, nebo svým zaměstnancem nebo členem, který má vysokoškolské právnické vzdělání, a tento nedostatek neodstranila ani přes výzvu soudu, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[9] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. dubna 2021

Mgr. David Hipšr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru