Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 99/2007Usnesení NSS ze dne 05.12.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

1 Afs 47/2004


přidejte vlastní popisek

6 Azs 99/2007 -48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobce: V. P., zastoupen Mgr. Jiřím Gregůrkem, advokátem, se sídlem Na Kaplance 491/8, Beroun, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 8. 2005, č. j. OAM - 1349/VL - 20 - 19 - 2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 2. 2007, č. j. 64 Az 98/2005 - 22,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, Mgr. Jiřímu Gregůrkovi, se odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) svou kasační stížností napadá rozsudek Krajského soudu v Ostravě č. j. 64 Az 98/2005 - 22 ze dne 21. 2. 2007, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 8. 2005, č. j. OAM - 1349/VL - 20 - 19 - 2005, jímž žalovaný zamítl žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně bezdůvodnou podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek krajského soudu byl stěžovateli doručen dne 2. 4. 2007. Dále ze spisu vyplývá, že kasační stížnost adresovaná Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě byla stěžovatelem podána k poštovní přepravě dne 11. 4. 2007. V ní požádal mj. o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti z řad advokátů. Krajský soud tak učinil dne 24. 7. 2007 usnesením č. j. 64 Az 98/2005 - 36, v němž zároveň ustanoveného zástupce stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doplnil svou kasační stížnost údajem o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí krajského soudu napadá, dále aby doplnil důvody kasační stížnosti podle ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) a údajem o tom, kdy bylo rozhodnutí soudu stěžovateli doručeno. Zároveň stěžovatele (jeho zástupce) poučil, že pokud

č. j. 6 Azs 99/2007 -49

ve stanovené lhůtě nebude podání stěžovatele požadovaným způsobem doplněno, může být podání podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuto. Usnesení bylo ustanovenému zástupci doručeno dne 27. 7. 2007.

Ustanovený zástupce stěžovatele na toto usnesení reagoval podáním ze dne 14. 9. 2007 (krajskému soudu doručeno dne 17. 9. 2007), v němž sdělil údaj o rozsahu napadení rozsudku krajského soudu a údaj o datu doručení tohoto rozsudku stěžovateli, nicméně pokud jde o důvody kasační stížnosti sdělil pouze, že byly konkretizovány v čl. II odst. 1 původního podání stěžovatele, a to tak, že jsou to zákonné důvody specifikované v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s., přičemž tyto důvody stěžovatel nikterak nerozšiřuje.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen „s. ř. s.“). Podle ustanovení § 37 odst. 3 s. ř. s. musí být z každého podání zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno. Kasační stížnost pak podle § 106 s. ř. s. kromě těchto obecných náležitostí musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Podle § 37 odst. 5 předseda senátu usnesením vyzve podavatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne. Podle zvláštního ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, Krajský soud v Ostravě vyzval stěžovatele k doplnění kasační stížnosti dne 24. 7. 2007, výzva byla doručena dne 27. 7. 2007. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po dni doručení, tj. 28. 7. 2007. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.) Lhůta měla tedy končit dne 27. 8. 2007. Stěžovatel do tohoto data kasační stížnost podle výzvy soudu nedoplnil. V opožděném podání ze dne 14. 9. 2007 pak uvedl jako zákonné důvody kasační stížnosti důvody podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) – d) s. ř. s. bez dalších podrobností.

K tomu Nejvyšší správní soud konstatuje, že již vícekrát konstatoval (naposledy např. v usnesení ze dne 24. 11. 2004, č. j. 1 Afs 47/2004 - 74, viz www.nssoud.cz), že není důvodem kasační stížnosti ve smyslu § 103 odst. 1 s. ř. s., cituje-li stěžovatel toliko zákonný text tohoto ustanovení nebo jeho část, aniž by jej v konkrétní věci specifikoval, a nekonkretizuje-li vady v řízení či vady v právním úsudku, jichž se soud podle stěžovatele dopustil.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě odmítl podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s., neboť nebyly přes výzvu soudu

č. j. 6 Azs 99/2007 -50

odstraněny nedostatky podání ve stanovené lhůtě, takže nelze v řízení pokračovat. Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud nemohl věcně zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu - kasační stížnosti - nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem Mgr. Jiří Gregůrek. S ohledem na to, že Nejvyššímu správnímu soudu na výzvu nesdělil, zda požaduje odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů, a vzhledem k tomu, že podle názoru Nejvyššího správního soudu nelze považovat jeho přípis ze dne 14. 9. 2007 za žádný úkon právní služby ve smyslu § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. prosince 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu


č. j. 6 Azs 99/2007 -51

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru