Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 96/2006Usnesení NSS ze dne 28.02.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 96/2006 - 76

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobce: O. L., zastoupen Mgr. Romanem Seidlerem, advokátem, se sídlem Na Jíkalce 13, Plzeň, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 10. 2005, č. j. 60 Az 84/2005 - 30,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, advokátu Mgr. Romanu Seidlerovi, se odměna za zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti nepřiznává.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 22. 8. 2005, č. j. OAM - 534/LE - B01 - B02 - 2005, byla žalobcova (dále jen „stěžovatel“) žádost o azyl zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel v zákonné lhůtě žalobu ke Krajskému soudu v Plzni, který ji rozsudkem blíže označeným v záhlaví zamítl a současně rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel včas kasační stížnost, přičemž v ní pouze uvedl, že s rozsudkem soudu nesouhlasí a byl v předchozím řízení zkrácen na svých právech. Výslovně uplatnil kasační důvody podle § 103 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), a dále požádal o ustanovení bezplatného zástupce z řad advokátů. Usnesením ze dne 27. 12. 2005, č. j. 60 Az 84/2005 - 55 krajský soud stěžovateli zástupce ustanovil. Ustanoveného zástupce krajský soud usnesením ze dne 19. 1. 2006, č. j. 60 Az 84/2005 - 59, vyzval, aby stěžovatelovu kasační stížnost doplnil o nezbytné náležitosti ve smyslu § 106 odst. 1 s. ř. s., a současně jej poučil o případných následcích, nebude-li kasační stížnost doplněna. Toto usnesení bylo stěžovatelovu zástupci doručeno dne 25. 1. 2006, na uvedenou výzvu však nebylo nijak reagováno.

č. j. 6 Azs 96/2006 - 77

Náležitosti kasační stížnosti jsou podávány z § 106 odst. 1 s. ř. s. Kromě obecných náležitostí podání musí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Pokud tyto náležitosti kasační stížnost nemá, musí být podle § 106 odst. 3 s. ř. s. doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, jímž je stěžovatel k odstranění vad vyzván. V této právní věci stěžovatelova kasační stížnost zákonné náležitosti neobsahuje, neboť se omezuje toliko na uvedení § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s., aniž by z jejího obsahu vyplývala jakákoli skutková či právní tvrzení, pro něž by byla kasační stížnost podávána. Stěžovatel je povinen vylíčit, jakých konkrétních nezákonných kroků, postupů, úkonů, úvah, hodnocení či závěrů se měl správní orgán či soud vůči němu dopustit v procesu vydání napadeného rozhodnutí či přímo rozhodnutím samotným, a rovněž je povinen ozřejmit svůj právní náhled na to, proč se má jednat o nezákonnosti. Právní náhled na věc se přitom nemůže spokojit toliko s obecnými odkazy na určitá ustanovení zákona bez souvislosti se skutkovými výtkami (k tomu srov. rozsudek Nejvyššího právního soudu publikovaný pod č. 835/2006 Sb.). Tyto náležitosti nebyly v daném případě doplněny i přes to, že soud k jejich doplnění stěžovatelova zástupce vyzval a poučil jej, o jaké náležitosti musí být kasační stížnost doplněna. I nadále tak není zřejmé, z jakých skutkových a právních důvodů stěžovatel rozsudek krajského soudu napadá.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud je při rozhodování o kasační stížnosti vázán uplatněnými důvody, brání tyto chybějící náležitosti pokračování v řízení.

Neodstranění vad podání brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Ustanovenému zástupci nebyla odměna za zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti přiznána, neboť zástupce přes výzvu soudu nesdělil, jaké úkony v řízení učinil, a ani z obsahu soudního spisu soud žádné jeho úkony nezjistil.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. února 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru