Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 95/2006Usnesení NSS ze dne 28.02.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 95/2006 - 56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: S. V., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 60 Az 208/2004 - 17 ze dne 19. 7. 2005,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě byla žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. OAM - 3224/VL - 10 - 11 - 2004 ze dne 22. 11. 2004 zamítnuta; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, který jí byl doručen dne 29. 8. 2005, v zákonné lhůtě kasační stížnost, která byla stěžovatelkou podána osobně u krajského soudu dne 6. 9. 2005.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 1. 2006, č. j. 60 Az 208/2004 - 37, byla stěžovatelka vyzvána, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložila do spisu plnou moc advokáta, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti a prostřednictvím svého zástupce z řad advokátů doplnila údaj o tom, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a uvedla důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), a to po té, kdy byl tímto usnesením zamítnut její návrh na ustanovení zástupce z důvodu, že stěžovatelka k výzvě soudu neprokázala své majetkové a osobní poměry, tedy to, zda splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků, což je jedním z předpokladů pro ustanovení zástupce z řad advokátů účastníku řízení. Stěžovatelka byla řádně poučena, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude její podání odmítnuto.

č. j. 6 Azs 95/2006 - 57

Usnesení v překladu do rodného jazyka stěžovatelky bylo doručováno na adresu uvedenou v kasační stížnosti: Č. 36, P. 9. Jak vyplývá z poštovní relace, tato písemnost byla na základě předchozí výzvy uložena na poště dne 3. 2. 2006, a protože si ji adresát nevyzvedl, považuje se den 6. 2. 2006 za den doručení (bylo postupováno v souladu s ustanovením § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, podle kterého nebyl-li adresát písemnosti zastižen, ačkoli se v místě doručení zdržuje, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do tří dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.). Ve stanovené lhůtě, a ani později, stěžovatelka na uvedenou výzvu nereagovala.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka, která nemá právnické vzdělání, není zastoupena a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Také Nejvyšší správní soud v poučení o složení senátu ze dne 29. 1. 2007 upozornil stěžovatelku, že pokud nedojde k odstranění vytýkaných vad a k předložení plné moci advokáta, bude řízení o kasační stížnosti odmítnuto. Rovněž na tuto výzvu stěžovatelka ve stanovené lhůtě nereagovala. Nepředložení plné moci udělené advokátovi brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout. Za těchto okolností pozbylo na významu rozhodovat o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. února 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru