Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 93/2007Usnesení NSS ze dne 25.10.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 93/2007 - 63

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobce: M. H., zastoupen V. L., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 12. 2006, č. j. 62 Az 33/2006 – 27,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě byla zamítnuta žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. OAM - 625/VL - 20 - 08 - 2006 ze dne 2. 6. 2006, kterým byla podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o azylu“) zamítnuta žádost žalobce (dále jen „stěžovatele“) o udělení azylu jako zjevně nedůvodná. O nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podal stěžovatel proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě kasační stížnost a požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Usnesením č. j. 62 Az 33/2006 - 51 ze dne 29. 6. 2007 bylo o jeho žádosti rozhodnuto tak, že stěžovateli zástupce nebyl ustanoven (pro nedoložení osobních a majetkových poměrů) a současně byl stěžovatel vyzván, aby do jednoho měsíce od doručení zamítavého usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi a odstranil další vady kasační stížnosti. Stěžovatel byl upozorněn na následky případného nevyhovění výzvě - tedy na možnost odmítnutí kasační stížnosti. Po uplynutí stanovené lhůty byla do spisu doložena široce koncipovaná plná moc pro pana V. L., ze které nebylo příliš zřejmé, zda byla reakcí na výzvu soudu k doložení plné moci advokáta, či zda měla sloužit pouze k vyzvednutí potvrzení o probíhajícím řízení. Z předložené plné moci nevyplýval příliš srozumitelně nejen její rozsah, zejména však ani skutečnost, zda je V. L. advokátem. Nejvyšší správní soud vyzval proto pana V. L., aby pro řízení doložil, že je zapsán v seznamu České advokátní komory. Tuto skutečnost pan V. L. neosvědčil, a následně bylo i ověřeno, že V. L. se nenachází v seznamu advokátů České advokátní komory.

č. j. 6 Azs 93/2007 - 64

Nejvyšší správní soud o věci uvážil následovně: Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. V posuzované věci vystupoval stěžovatel v řízení před správním orgánem i v přezkumném řízení soudním jako osoba bez zákonem předepsaného právnického vzdělání, a proto musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. Ostatně sám o toto zastoupení požádal. Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Protože stěžovatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení v řízení o kasační stížnosti, neboť nedoložil plnou moc, osvědčující zastoupení advokátem, a pro uvedený nedostatek podmínky řízení nelze v řízení pokračovat, musel Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítnout, aniž by se dále mohl zabývat dalšími náležitostmi kasační stížnosti. Přitom nutno uvést, že stěžovatel byl výslovně upozorněn na následek neodstranění tohoto nedostatku v usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 62 Az 33/2006 - 51 ze dne 29. 6. 2007.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo Nejvyšším správním soudem za použití ustanovení § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s. rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. října 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru