Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 79/2007Usnesení NSS ze dne 28.08.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 79/2007 - 73

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobkyně: S. D., , proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2007, č. j. 46 Az 94/2006 - 43,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Praze byla žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. OAM - 1205/LE - BE03 - BE07 - 2006 ze dne 11. 12. 2006 zamítnuta; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti rozsudku Krajského soudu v Praze, který jí byl doručen dne 23. 4. 2007, v zákonné lhůtě kasační stížnost, která byla stěžovatelkou podána k poštovní přepravě 30. 4. 2007 a doručena krajskému soudu 4. 5. 2007.

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2007, č. j. 46 Az 94/2006 - 64, byla stěžovatelka vyzvána, aby ve lhůtě do 7 dnů od doručení tohoto usnesení odstranila nedostatek povinného zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti, a to po té, kdy byl usnesením krajského soudu ze dne 14. 6. 2007, č. j. 46 Az 94/2006 - 61, zamítnut její návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Stěžovatelka byla řádně poučena, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude její podání odmítnuto. Ve stanovené lhůtě, a ani později, však stěžovatelka na uvedenou výzvu, jež jí byla doručena dne 9. 7. 2007, nereagovala.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka, která nemá právnické vzdělání, není

č. j. 6 Azs 79/2007 - 74

zastoupena a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Krajský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nepředložení plné moci udělené advokátovi brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. srpna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru