Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 73/2007Usnesení NSS ze dne 16.08.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 73/2007 - 67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: V. M., zastoupena opatrovníkem SOZE, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 3. 2005, č. j. OAM - 415/VL - 07 - 03 - 2005, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 2. 2006, č. j. 63 Az 36/2005 - 23,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) napadá v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 3. 2005, č. j. OAM - 415/VL - 07 - 03 - 2005. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žádost stěžovatelky o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu), neboť dospěl k závěru, že stěžovatelka v podané žádosti neuvedla žádné skutečnosti, z nichž by bylo možné dovodit její pronásledování ve vlasti z některého azylově relevantního důvodu dle zákona o azylu.

V kasační stížnosti stěžovatelka požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů. Jako adresu svého pobytu v kasační stížnosti označila K J. 456/70, P. – H., u paní T. H.. Za účelem posouzení žádosti o ustanovení zástupce krajský soud zaslal stěžovatelce k vyplnění formulář týkající se potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, tuto poštovní zásilku se však již držiteli poštovní licence nepodařilo stěžovatelce na výše uvedenou adresu doručit. Z údaje pošty na vrácené obálce vyplynulo, že stěžovatelka je na uvedené adrese neznámá (č. l. 33).

Krajský soud proto zjišťoval místo pobytu stěžovatelky dotazy u příslušných složek Policie České republiky. Sdělením Policie ČR ze dne 24. 3. 2006, 26. 5. 2006 a 15. 8. 2006

č. j. 6 Azs 73/2007 - 68

bylo potvrzeno, že stěžovatelka se nezdržuje v místě posledně nahlášeného pobytu a její současný pobyt není znám.

Z důvodu neznámého pobytu krajský soud usnesením ze dne 30. 8. 2006, sp. zn. 63 Az 36/2005, ustanovil stěžovatelce ve smyslu § 29 odst. 3 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, opatrovníka SOZE (S. o. z. e.) a věc postoupil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Zvláštním zákonem je v tomto řízení zákon o azylu, který v ustanovení § 33 písm. b) ukládá soudu řízení zastavit, nelze-li zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany.

Úkony krajského soudu provedenými po podání kasační stížnosti (doručování výzvy k vyplnění formuláře - Vyjádření o osobních, výdělkových a majetkových poměrech, ověřování místa pobytu u Policie České republiky a v evidenci žalovaného) v souladu s § 108 s. ř. s. bylo jednoznačně zjištěno, že stěžovatelka se nezdržuje v místě pobytu hlášeném dle zákona o azylu, nezdržuje se ani v místě, které soudu oznámila při podání kasační stížnosti. Nebylo tedy možné zjistit místo jejího pobytu a podmínky pro zastavení řízení uvedené v § 33 písm. b) zákona o azylu jsou splněny. Nejvyšší správní soud proto na základě výše uvedených důvodů řízení ve věci zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 větu první s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. srpna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru