Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 72/2008 - 39Usnesení NSS ze dne 22.01.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 72/2008 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Jiřího Pally, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobkyně: T. P., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 7. 2007, č. j. OAM - 1 - 527/VL - 10 - 12 - 2007, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 9. 2008, č. j. 61 Az 71/2007 - 18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) kasační stížností podanou osobně dne 7. 11. 2008 u Městského soudu v Praze napadá rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 9. 2008, č. j. 61 Az 71/2007 - 18, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 7. 2007, č. j. OAM - 1 - 527/VL - 10 - 12 - 2007. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobkyně o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatelka byla Krajským soudem v Ostravě poučena, že proti rozhodnutí lze podat do dvou týdnů po jeho doručení kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Rozsudek byl žalobkyni doručen do vlastních rukou dne 5. 11. 2008. Dne 7. 11. 2008 podala stěžovatelka osobně u Městského soudu v Praze kasační stížnost proti tomuto rozsudku. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla podána nepříslušnému Městskému soudu v Praze, byl dne 25. 11. 2008 předán k poštovní přepravě přípis ze dne 24. 11. 2008, č. j. 3 Nc 65/2008 - 5, jímž byla kasační stížnost postoupena Krajskému soudu v Ostravě, jemuž byla doručena dne 26. 11. 2008.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Proto byla věc předložena Nejvyššímu správnímu soudu s tím, že krajský soud nerozhodoval o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti ani neodstraňoval jiné vady kasační stížnosti.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Jak již bylo výše uvedeno, dnem doručení rozhodnutí je středa 5. 11. 2008, kdy byl kasační stížností napadený rozsudek doručen žalobkyni do vlastních rukou. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti začala žalobkyni běžet ve čtvrtek 6. 11. 2008 a skončila ve středu 19. 11. 2008. Kasační stížnost tedy měla být žalobkyní podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 19. 11. 2008, aby lhůta pro její podání byla zachována. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Žalobkyně však podala kasační stížnost osobně dne 7. 11. 2008 u Městského soudu v Praze, i když byla v tomto směru řádně poučena Krajským soudem v Ostravě. V případě podání kasační stížnosti nepříslušnému soudu je lhůta pro její podání zachována, pokud je tímto soudem ve lhůtě pro podání kasační stížnosti podána k poštovní přepravě krajskému soudu, který vydal kasační stížností napadené rozhodnutí, nebo přímo Nejvyššímu správnímu soudu. V daném případě však byla kasační stížnost podaná u Městského soudu v Praze zaslána tímto soudem Krajskému soudu v Ostravě až dne 25. 11. 2008, tedy po uplynutí lhůty pro podání kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu - kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. ledna 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru