Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 54/2007Usnesení NSS ze dne 30.05.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 54/2007 - 59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Marie Turkové, JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobce: M. S. K., zastoupen Mgr. Zbyňkem Stavinohou, advokátem, se sídlem Joštova 4, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 11. 2006, č. j. 1 Az 47/2006 - 33,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 24. 5. 2006, č. j. OAM - 424/LE - 05 - 07 - 2006, nebyl žalobci (dále jen „stěžovatel“) udělen azyl podle § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a nebyla na něho vztažena překážka vycestování podle § 91 téhož zákona.

Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel žalobu k městskému soudu, kterou podáním ze dne 6. 11. 2006 vzal zpět s odůvodněním, že od doby podání jeho žádosti o azyl se jeho situace změnila. Městský soud proto shora označeným usnesením řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel kasační stížnost, kterou odůvodňoval tím, že mu v době zpětvzetí žaloby nebyly známy některé skutečnosti, pročež jednal v omylu.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence. Napadené usnesení Městského soudu v Praze bylo stěžovateli podle připojené doručenky doručeno dne 15. 11. 2006. Stěžovatel tedy mohl podat kasační stížnost do 29. 11. 2006. Stěžovatel však podal kasační stížnost až dne 18. 12. 2006. Tato kasační stížnost tak byla podána opožděně a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

č. j. 6 Azs 54/2007 - 60

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. května 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru