Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 53/2007Usnesení NSS ze dne 27.09.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

7 Azs 271/2004


přidejte vlastní popisek

6 Azs 53/2007 - 65

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobkyně: Ch. M., zastoupena Mgr. Ondřejem Pivoňkou, advokátem, Mladá Boleslav, Laurinova 1049, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 47 Az 47/2006 - 19 ze dne 27. 9. 2006,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobkyně, Mgr. Ondřejovi Pivoňkovi, se přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 4800 Kč, která je splatná do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) napadá kasační stížností rozsudek Krajského soudu v Praze č. j. 47 Az 47/2006 - 19 ze dne 27. 9. 2006, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 8. 2006, č. j. OAM - 894/LE - BE04 - BE01 - 2006, jímž žalovaný zamítl stěžovatelčinu žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ze soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že se Krajský soud v Praze pokoušel v rámci procesních úkonů ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), opakovaně zastihnout stěžovatelku na jí naposled udané adrese (Z. p. z. c. B. – J., B. p. B.). Jelikož byly pokusy o doručení prostřednictvím držitele poštovní licence bezvýsledné s tím, že adresátka se na uvedené adrese nezdržuje, přistoupil Nejvyšší správní soud k pokusu o zjištění místa jejího pobytu prostřednictvím Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha. Ze sdělení jmenované složky Policie České republiky ze dne 22. 9. 2007 vyplývá, že po propuštění ze zařízení pro zajištění cizinců stěžovatelka z území České republiky legálně nevycestovala, nicméně nenahlásila na území České republiky žádné místo pobytu. Stejně tak ustanovený zástupce stěžovatelky, Mgr. Ondřej Pivoňka, na výzvu Nejvyššího správního soudu dne 12. 9. 2007 sdělil, že mu není

č. j. 6 Azs 53/2007 - 66

současný pobyt stěžovatelky znám, ač se jej snažil zjistit i zařízení pro zajištění cizinců, z něhož byla propuštěna.

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatelkou udaná adresa pro doručování zjevně není adresou jejího pobytu, přičemž Nejvyšší správní soud nevidí jiné možnosti, jak dále po stěžovatelce pátrat, lze mít za prokázané, že pobyt stěžovatelky není znám.

Podle ustanovení § 33 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, soud zastaví řízení ve věci přezkumu rozhodnutí ve věcech azylu, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu. Jelikož v současné chvíli Nejvyšší správní soud nevidí jinou možnost, jak zjistit skutečný pobyt stěžovatelky, než jaké využil, nezbylo mu, než rozhodnout o zastavení řízení o kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Stěžovatelce byl pro řízení o kasační stížnosti usnesením Krajského soudu v Praze č. j. 47 Az 47/2006 - 37 ze dne 23. 1. 2007 ustanoven zástupcem advokát Mgr. Ondřej Pivoňka. Tomu Nejvyšší správní soud přiznal podle § 35 odst. 8 s. ř. s. odměnu ve výši 4800 Kč za dva úkony právní služby spočívající v první poradě s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů, a v sepsání písemného podání soudu týkajícího se věci samé podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) téže vyhlášky, společně s režijním paušálem podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky. Pro zaplacení částky soud stanovil přiměřenou lhůtu.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. září 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

č. j. 6 Azs 53/2007 - 67

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru