Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 499/2004Usnesení NSS ze dne 09.02.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 499/2004 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: Y. P., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 2. 2004, č. j. 59 Az 131/2003 - 17,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení rozsudku krajského soudu označeného v záhlaví, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 11. 2003, č. j. OAM - 5779/VL - 10 - 12 - 2003, ve věci udělení azylu.

Nejvyšší správní soud se před tím, než by mohl posoudit námitky uvedené v kasační stížnosti, musel ujistit, zda jsou splněny veškeré procesní podmínky řízení, tedy podmínky, za nichž je otevřen k meritornímu přezkumu napadeného rozhodnutí. Takovou podmínkou je podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), povinné zastoupení advokátem, nemá-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Povinné zastoupení stěžovatele advokátem představuje zvláštní podmínku řízení o kasační stížnosti. Nedostatek této podmínky je odstranitelný (§ 104 odst. 2 občanského soudního řádu ve spojení s § 64 a § 120 s. ř. s., § 108 s. ř. s.). V posuzované věci byl stěžovatel krajským soudem vyzván dne 13. 9. 2004, aby si zvolil pro podání kasační stížnosti zástupcem advokáta, k tomu stanovil potřebnou lhůtu; rovněž byl upozorněn na následky spojené s absencí právního zastoupení v tomto řízení. Stěžovatel však na výzvu soudu nereagoval. Usnesení, kterým byl vyzván k doložení právního zastoupení, bylo uloženo na poště dne 15. 9. 2004 a stěžovatel si zásilku nevyzvedl. Dne 20. 10. 2004 pak uplynula marně lhůta, v níž mohl uvedený nedostatek odstranit. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud odmítne usnesením návrh, jestliže nejsou splněny podmínky řízení, tento nedostatek nebyl přes výzvu odstraněn, a proto nelze v řízení pokračovat. Poněvadž stěžovatel nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci právního zastoupení neodstranil, soud v řízení o kasační stížnosti pokračovat nemůže.

Kasační stížnost proto musela být podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnuta.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s.; je-li návrh odmítnut žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. února 2005

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru