Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 41/2014 - 13Usnesení NSS ze dne 26.03.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 41/2014 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: M. G., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 2. 2013, č. j. OAM-31/LE-BE02-K01-2013, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2013, č. j. 49 Az 16/2013 - 33,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 14. 10. 2013, č. j. 49 Az 16/2013 - 33, zamítl žalobu, kterou se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 2. 2013, č. j. OAM-31/LE-BE02-K01-2013, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel kasační stížnost.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tím, zda kasační stížnost byla podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být meritorně projednána. Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s ust. § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Ze soudního spisu vyplynulo, že stěžovatel uvedl v žalobě jako adresu svého pobytu Zařízení pro zajištění cizinců, Bělá pod Bezdězem, kam mu bylo doručeno poučení o právech a povinnostech. Za účelem doručování usnesení o ustanovení tlumočníka zjistil krajský soud z databáze Ministerstva vnitra, že stěžovatel změnil místo pobytu a zdržuje se na adrese M. 73/789, P. - D. Na tuto adresu ovšem doručoval krajský soud další písemnosti i napadený rozsudek neúspěšně, neboť stěžovatele se zde nedařilo zastihnout. Rozsudek krajského soudu tak byl stěžovateli doručen dne 13. 1. 2014 vyvěšením na úřední desce soudu postupem podle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř. Kasační stížnost stěžovatel podal k poštovní přepravě teprve dne 14. 2. 2014, tedy více než měsíc po doručení rozsudku krajského soudu.

V kasační stížnosti stěžovatel bez další konkretizace uvedl, že napadený rozsudek obdržel dne 12. 2. 2014. Jako místo svého pobytu uvedl adresu M. 73/789, P. - D. Nejvyšší správní soud tedy považuje za nesporné, že se stěžovatel na této adrese zdržuje. Vedle toho zdejší soud ověřil v evidenci obyvatel Ministerstva vnitra, že se stěžovatel na této adrese zdržoval i v době, kdy mu na ni byly doručovány písemnosti v řízení před krajským soudem, a to včetně napadeného rozsudku.

V důsledku toho, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, bylo pondělí 13. 1. 2014, bylo posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti pondělí 27. 1. 2014. Kasační stížnost tak byla podána opožděně.

Z důvodů výše uvedených Nejvyšší správní soud podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. 3. 2014

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru