Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 4/2005Usnesení NSS ze dne 23.08.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 4/2005 - 43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Haplové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: Y. P., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2004, č. j. 8 Az 180/2003 – 18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Městského soudu v Praze byla žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. OAM – 10742/VL – 20 – SE01 – 2001 ze dne 20. 6. 2003 zamítnuta; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Městského soudu v Praze, který mu byl doručen dne 9. 7. 2004, v zákonné lhůtě kasační stížnost, která byla stěžovatelem podána osobně u městského soudu dne 21. 7. 2004.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. 6. 2006, č. j. 8 Az 180/2003 – 34, byl stěžovatel vyzván, aby si ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, a to poté, kdy usnesením Městského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2005, č. j. 8 Az 180/2003 – 27, byl zamítnut jeho návrh na ustanovení zástupce z důvodu, že stěžovatel k výzvě soudu neprokázal své majetkové a sociální poměry, tedy to, zda splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků, což je jedním z předpokladů pro ustanovení zástupce z řad advokátů účastníku řízení.

Usnesení ze dne 22. 6. 2006, č. j. 8 Az 180/2003 – 34, stejně jako usnesení ze dne 5. 9. 2005, č. j. 8 Az 180/2003 – 27, byla stěžovateli doručována na adresu uvedenou v kasační stížnosti: P., P. Jak vyplývá z poštovní relace usnesení ze dne 22. 6. 2006, č. j. 8 Az 180/2003 – 34, písemnost určenou do vlastních rukou, se nepodařilo adresátu doručit, neboť nebyl na uvedené adrese pobytu zastižen, a proto tato písemnost byla uložena na základě předchozí výzvy na poště dne 29. 6. 2005. Nejvyšší správní soud při svém

č. j. 6 Azs 4/2005 - 44

rozhodování vycházel ze skutečnosti, že usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 8. 7. 2005 (bylo postupováno v souladu s ustanovením § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, podle kterého nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl). Ve stanovené lhůtě, a ani později, stěžovatel na uvedenou výzvu nereagoval.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nepředložení plné moci udělené advokátovi brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout. Za těchto okolností pozbylo na významu rozhodovat o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru