Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 38/2021 - 43Usnesení NSS ze dne 10.03.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 38/2021 - 43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Filipa Dienstbiera, soudce JUDr. Tomáše Langáška a soudkyně zpravodajky Mgr. Veroniky Baroňové v právní věci žalobce: B. K., zastoupený Mgr. Viktorem Klímou, advokátem, sídlem Melantrichova 477/20, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 9. 2020, č. j. OAM-491/ZA-ZA10-D02-2020, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2020, č. j. 13 Az 43/2020 - 27,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce Mgr. Viktoru Klímovi, advokátu, se přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 4 114 Kč, která je splatná do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobce domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze. Podáním ze dne 1. 3. 2021 vzal žalobce kasační stížnost zpět s odůvodněním, že se rozhodl k dobrovolnému návratu na Ukrajinu.

[2] Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s § 120 s. ř. s. soud řízení o kasační stížnosti zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

[3] Projev vůle žalobce, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud proto rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[5] Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 2. 2021, č. j. 6 Azs 38/2021 - 34, byl stěžovateli ustanoven zástupcem advokát. Hotové výdaje a odměnu za zastupování ustanoveného zástupce v takovém případě platí stát (§ 35 odst. 10 věta první za středníkem s. ř. s.). Ustanovenému zástupci stěžovatele soud přiznal odměnu za jeden úkon právní služby – převzetí zastoupení a první poradu s klientem dle § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Zástupce v této souvislosti uvedl a soudu doložil, že za účelem seznámení se s podstatou případu a vzhledem k potřebě připravit doplnění návrhu na přiznání odkladného účinku (na základě výzvy Nejvyššího správního soudu obsažené v usnesení ze dne 26. 2. 2021, č. j. 6 Azs 38/2021 - 34) se obrátil na Organizaci pro pomoc uprchlíkům za účelem získání kontaktu na stěžovatele. V rámci porady, která proběhla dne 1. 3. 2021, stěžovatel projevil vůli dobrovolně opustit území České republiky a vrátit se zpět na Ukrajinu, což zástupce doložil kopií stěžovatelova písemného prohlášení v mateřštině. Ustanovenému zástupci náleží odměna ve výši 3 100 Kč [§ 7 bod 5 aplikovaný na základě § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu] a paušální náhrada hotových výdajů ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 4 advokátního tarifu). Vzhledem k tomu, že advokát soudu doložil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, přiznaná částka se zvyšuje o výši této daně na celkových 4 114 Kč. K jejímu uhrazení byla stanovena přiměřená lhůta jednoho měsíce.

[6] S ohledem na ukončení řízení ve věci samé již Nejvyšší správní soud nerozhodoval o podaném návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. března 2021

JUDr. Filip Dienstbier

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru