Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 378/2004Usnesení NSS ze dne 09.02.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 378/2004 - 54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobců: a) Y. K., b) nezl. O. K., zastoupen žalobcem sub. a) proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 3. 2004, č. j. 11 Az 178/2003 - 34,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobci (dále jen „stěžovatelé“) se kasační stížností domáhají zrušení rozsudku městského soudu označeného v záhlaví tohoto usnesení, kterým byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 8. 2002, č. j. OAM - 1360/AŘ - 2001, ve věci udělení azylu.

Nejvyšší správní soud se před tím, než by mohl posoudit námitky uvedené v kasační stížnosti, musel ujistit, zda jsou splněny veškeré procesní podmínky řízení, tedy podmínky, za nichž je otevřen k meritornímu přezkumu napadeného rozhodnutí. Takovou podmínkou je podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), povinné zastoupení advokátem, nemá-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Povinné zastoupení stěžovatele advokátem představuje zvláštní podmínku řízení o kasační stížnosti. Nedostatek této podmínky je odstranitelný (§ 104 odst. 2 občanského soudního řádu ve spojení s § 64 a § 120 s. ř. s., § 108 s. ř. s.). V posuzované věci byli stěžovatelé městským soudem vyzváni dne 3. 6. 2004, aby si zvolili pro podání kasační stížnosti zástupcem advokáta, k tomu stanovil potřebnou lhůtu; rovněž byli upozorněni

na následky spojené s absencí právního zastoupení v tomto řízení. Stěžovatelé však na výzvu soudu nereagovali. Výzva byla dne 9. 6. 2004 uložena na poště, stěžovatel sub. a), jenž je též zástupcem stěžovatele sub. b), si výzvu nevyzvedl. Lhůta pro odstranění vady kasační stížnosti uplynula dne 21. 7. 2004 (výzva byla doručována do vlastních rukou, fikce doručení tedy nastala desátým dnem po uložení zásilky 21. 6. 2004 - 19. 6. 2004 byla sobota), srov. § 46 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud odmítne usnesením návrh, jestliže nejsou splněny podmínky řízení, tento nedostatek nebyl přes výzvu odstraněn, a proto nelze v řízení pokračovat. Poněvadž stěžovatelé nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci právního zastoupení neodstranili, soud v řízení o kasační stížnosti pokračovat nemůže.

Kasační stížnost proto musela být podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnuta.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s.; je-li návrh odmítnut žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. února 2005

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru