Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 34/2009 - 115Usnesení NSS ze dne 17.12.2009

Způsob rozhodnutíopravné
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 34/2009 - 115

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohuslavem Hnízdilem v právní věci žalobce: A. K. B., zastoupeného JUDr. Radanou Pekárkovou, advokátkou, se sídlem Hlinky 142a, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 4. 2008, č. j. OAM - 7/VL - 07 - ZA09 - 2008, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 2008, č. j. 56 Az 74/2008 - 46,

takto:

V rozsudku Nejvyššího správního soudu z 9. října 2009, č. j. 6 Azs 34/2009 - 89, na č. l. 98 na 4. řádku ve čtvrtém odstavci odůvodnění se nahrazují slova „§ 11 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 177/1996 Sb.“ slovy „§ 11 odst. 1 písm. d) vyhl. č. 177/1996 Sb.“.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl kasační stížností shora označený rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného. Žalovaný v napadeném správním rozhodnutí stěžovateli neudělil mezinárodní ochranu podle ust. § 12, § 13, § 14, § 14a, § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 9. 10. 2009, č. j. 6 Azs 34/2009 - 89, stěžovatelovu kasační stížnost zamítl; výrokem III. svého rozsudku rozhodl, že se ustanovené zástupkyni stěžovatele přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 2856 Kč. V odůvodnění rozsudku Nejvyšší správní soud uvedl, že přiznal odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů ve výši 2856 Kč; a to za jeden úkon právní služby ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů, spolu s paušální náhradou hotových výdajů (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu), částku zvýšil o 19 %, neboť zástupkyně je plátcem DPH.

Nejvyšší správní soud v reakci na podání zástupkyně stěžovatele ze dne 19. 11. 2009 žádající opravu rozhodnutí a přiznání odměny za dva úkony právní služby zjistil, že se v odůvodnění rozsudku na č. l. 98 na 4. řádku ve čtvrtém odstavci vyskytla zjevná chyba v psaní, neboť bylo nedopatřením uvedeno, že se ustanovené zástupkyni přiznává odměna za zastupování za jeden úkon právní služby ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, namísto ust. § 11 odst. 1 písm. d) cit. vyhlášky.

Podle ust. § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Poněvadž byla zjištěna výše popsaná chyba v psaní, předseda senátu přistoupil k opravě odůvodnění rozsudku ve smyslu výroku tohoto usnesení.

Pro úplnost pak Nejvyšší správní soud uvádí, že vyzval zástupkyni stěžovatele dne 14. 5. 2009 (č. j. 6 Azs 34/2009 - 75), aby zdejšímu soudu vyčíslila náklady řízení a zároveň ji poučil, že pokud tak neučiní, rozhodne o odměně na základě skutečností zřejmých ze soudního spisu. Na uvedenou výzvu zástupkyně nereagovala. Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že zástupkyně stěžovatele zaslala soudu dne 26. 5. 2009 doplnění kasační stížnosti ze dne 25. 5. 2009, k němuž přiložila potvrzení o registraci plátce DPH. Nejvyšší správní soud tedy shledal, že zástupkyně stěžovatele ve věci učinila jeden úkon právní služby - písemné podání soudu ve věci samé - doplnění kasační stížnosti (§ 11 odst. 1 písm. d/ advokátního tarifu).

Nejvyšší správní soud ještě dodává, že zástupkyně stěžovatele byla dne 7. 4. 2009 u Krajského soudu v Brně nahlédnout do soudního spisu, avšak za tuto činnost nelze přiznat odměnu, neboť ji nelze podřadit pod žádný z úkonů právní služby ve smyslu § 11 odst. 1 cit. vyhl. (a to ani v případě posuzování této činnosti spolu s převzetím zastoupení). V této souvislosti Nejvyšší správní soud uvádí, že podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) cit. vyhlášky mimosmluvní odměna náleží za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, je-li klientovi zástupce ustanoven soudem. Na rozdíl od ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) citované vyhlášky, kdy na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb náleží odměna již za samotné převzetí a přípravu zastoupení, ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) citované vyhlášky vyžaduje první poradu s klientem. Ta se však v projednávané věci neuskutečnila, což ani zástupkyně stěžovatele netvrdí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. prosince 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru