Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 32/2008 - 61Rozsudek NSS ze dne 11.06.2008

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 32/2008 - 61

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: H. H., zastoupeného JUDr. Alenou Mrlinovou, advokátkou, se sídlem Výškovická 122, Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 10. 2006, č. j. OAM - 1020/VL - 20 - 12 - 2006, o udělení mezinárodní ochrany, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2008, č. j. 59 Az 119/2006 - 48,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Krajského soudu v Ostravě kasační stížnost proti rozsudku tohoto soudu ze dne 29. 11. 2007, č. j. 59 Az 119/2006 - 27, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 10. 2006, č. j. OAM -1020/VL - 20 - 12 - 2006, o udělení mezinárodní ochrany; a současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o uvedené kasační stížnosti.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31. 3. 2008, č. j. 59 Az 119/2006 - 48, tento návrh zamítl s odůvodněním, že žalobce byl v řízení zastoupen advokátkou JUDr. Alenu Mrlinovou, která byla usnesením krajského soudu ze dne 2. 11. 2007, č. j. 59 Az 119/2006 - 18, k žádosti žalobce ustanovena jeho zástupkyní. Ustanovené advokátce byl rozsudek ze dne 29. 11. 2007, č. j. 59 Az 119/2006 - 27, doručen 12. 12. 2007. Žalobce podal kasační stížnost proti tomuto rozsudku osobně u krajského soudu dne 11. 1. 2008 a zároveň požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o uvedené kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost nebyla podána v zákonné lhůtě, ale až po jejím marném uplynutí, nebyl žalobci ustanoven advokát pro řízení o kasační stížnosti.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas kasační stížnost, v níž napadá toto usnesení v celém rozsahu výroku o neustanovení advokáta. Namítá, že kasační stížnost proti shora citovanému rozsudku krajského soudu podává sice opožděně, ale pouze proto, že rozhodnutí mu bylo ustanovenou advokátkou doručeno až po uplynutí lhůty pro podání kasační stížnosti. Stěžovatel se cítí být nedbalostí nebo úmyslným poškozením jeho práv ze strany ustanovené advokátky, či souhrou okolností, které nemohl ovlivnit, poškozen na svých právech, včetně základních lidských práv na řádný a spravedlivý proces. Kasační stížnost stěžovatel opírá, jak lze dovodit z obsahu jeho podání, o důvod vymezený v ust. § 103 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel proto navrhuje, aby Nejvyšší správní soud usnesení Krajského soudu v Ostravě zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Vyjádření žalovaného ke kasační stížnosti nebylo podáno.

Nejvyšší správní soud napadený rozsudek krajského soudu přezkoumal v souladu s ust. § 109 odst. 2, 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které stěžovatel uplatnil ve své kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud přitom neshledal vady podle § 109 odst. 3 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Kasační stížnost není důvodná.

O kasační stížnosti Nejvyšší správní soud usoudil následovně:

Podle § 35 odst. 8 s. ř. s. může navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát. Smyslem tohoto ustanovení je poskytnutí faktické a odborně fundované ochrany práv osobě, která by jinak měla být osvobozena od soudních poplatků a u níž je takové ochrany třeba, neboť jen tak lze v kvalifikovaných případech (za splnění § 35 odst. 8 s. ř. s.) dostát zásadě rovnosti, jež se promítá v zákonem výslovně vyjádřené zásadě rovného postavení účastníků podle § 36 odst. 1 s. ř. s.

V daném případě krajský soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že rozsudek tohoto soudu ze dne 29. 11. 2007, č. j. 59 Az 119/2006 - 26, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 10. 2006, č. j. OAM -1020/VL - 20 - 12 - 2006, o udělení mezinárodní ochrany, byl řádně doručen dne 12. 12. 2007 ustanovené advokátce stěžovatele, jež mu byla ustanovena k jeho žádosti usnesením krajského soudu ze dne 2. 11. 2007, č. j. 59 Az 119/2006 - 18. Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatel podal kasační stížnost až po marném uplynutí zákonné lhůty dvou týdnů od doručení rozhodnutí (§ 106 odst. 2 s. ř. s.), stěžovateli nebyl advokát soudem ustanoven.

Předpokladem úspěšné kasační stížnosti je prokazatelné pochybení ze strany krajského soudu při posuzování žádosti stěžovatele o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Pokud by přicházelo v úvahu rozhodnutí krajského soudu o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti, lze souhlasit s krajským soudem, že v případě zjevně opožděné podané kasační stížnosti není důvodu takovéto žádosti vyhovět. Nejvyšší správní soud však především odkazuje na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 7. 2007, č. j. 1 Afs 120/2006 - 117, podle kterého ustanoví-li ve správním soudnictví v řízení o žalobě krajský soud účastníku řízení zástupcem advokáta (§ 35 odst. 8 s. ř. s.), je takto ustanovený advokát oprávněn zastupovat účastníka řízení také v řízení o kasační stížnosti a v zastoupení účastníka řízení také kasační stížnost podat. Nebylo proto důvodu znovu rozhodovat o ustanovení advokáta stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti.

Ze všech shora uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že napadené usnesení netrpí vadou podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. a kasační stížnost proto podle § 110 odst. 1 s. ř. s. jako nedůvodnou zamítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s. Stěžovatel, který nebyl v řízení úspěšný, nemá právo na náhradu nákladů řízení. Žalovanému prokazatelně žádné náklady v souvislosti s řízením o kasační stížnosti nevznikly, Nejvyšší správní soud mu proto náhradu nákladů nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. června 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru