Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 313/2005Usnesení NSS ze dne 09.01.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 313/2005 - 93

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobců: a) V. K., b) R. K., c) nezl. J. K., d) nezl. M. K., e) nezl. P. K., f) nezl. E. K., g) nezl. E. K., všichni zastoupeni Mgr. Irenou Zelenkovou, advokátkou, se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobců ad a) až ad g) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2005, č. j. 46 Az 14/2004 - 52,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobců ad a) až ad g), advokátce Mgr. Ireně Zelenkové, se nepřiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Praze v zákonné lhůtě se žalobci ad a) až ad g) (dále jen „stěžovatelé“) domáhali zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Praze, kterým byly zamítnuty jejich žaloby směřující proti rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 15. 12. 2003, č. j. OAM - 4822/VL - 20 - K03 - 2003, a ze dne 12. 12. 2003, č. j. OAM - 4815/VL - 20 - K03 - 2003.

Krajský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

V podání ze dne 27. 12. 2006, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 28. 12. 2006, vzali stěžovatelé svůj návrh zpět s odůvodněním, že se tak rozhodli po důkladném zhodnocení své stávající osobní situace, a požádali o zastavení řízení. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení zastavil v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.). Za této procesní situace pozbylo na významu rozhodovat o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

č. j. 6 Azs 313/2005 - 94

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Stěžovatelům byla usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 17. 6. 2005, č. j. 46 Az 14/2004 – 72, pro řízení o kasační stížnosti ustanovena zástupkyní advokátka; v takovém případě platí hotové výdaje za zastupování a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7 s. ř. s.). Požadovaná odměna za účtovaný jeden úkon právní služby spočívající v přípravě a převzetí zastoupení nebyla ustanovené zástupkyni přiznána. Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, by odměna za převzetí a přípravu zastoupení náležela za splnění podmínky, že se uskutečnila první porada s klientem, přičemž uskutečnění této porady ustanovená advokátka netvrdí. Protože v dané věci nebyly provedeny ustanovenou advokátkou žádné úkony, jak vyplývá z obsahu soudního spisu, a nebyly tak naplněny zákonné předpoklady pro přiznání odměny ve smyslu platné právní úpravy dané shora citovanou vyhláškou, bylo rozhodnuto, že ustanovené zástupkyni stěžovatelů, advokátce Mgr. Ireně Zelenkové, se nepřiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti, jak uvedeno v bodě III. výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. ledna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru