Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 311/2020 - 32Usnesení NSS ze dne 13.01.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 311/2020 - 32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Tomáše Langáška, soudce JUDr. Filipa Dienstbiera a soudkyně zpravodajky Mgr. Veroniky Baroňové v právní věci žalobce: B. A., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 7. 2019, č. j. OAM-1097/ZA/ZA11-VL13-2018, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 8. 2020, č. j. 41 Az 38/2019 - 72,

takto:

I. Kasační stížnost žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 7. 2019, č. j. OAM-1097/ZA/ZA11-VL13-2018, ve věci neudělení mezinárodní ochrany.

[2] Usnesením ze dne 18. 11. 2020, č. j. 6 Azs 311/2020 - 20, Nejvyšší správní soud zamítl stěžovatelovu žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a zároveň stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie; a aby odstranil vady kasační stížnosti tak, že blíže skutkově a právně konkretizuje důvody, pro které byla kasační stížnost podána. Současně stěžovatele poučil, že nevyhoví-li výzvě, bude kasační stížnost odmítnuta.

[3] Toto usnesení Nejvyšší správní soud nejprve dne 19. 11. 2020 zaslal stěžovateli (nikoli do vlastních rukou) na adresu označenou v kasační stížnosti. Obálka s doručovanou písemností se soudu vrátila s tím, že ji nebylo možné vložit do schránky, neboť adresát domovní schránku nemá. Nejvyšší správní soud poté (namísto vyvěšení písemnosti na úřední desce) učinil ještě opakovaný pokus o doručení usnesení č. j. 6 Azs 311/2020 - 20, tentokrát do vlastních rukou adresáta. Protože stěžovatel nebyl při doručování zastižen, byla zásilka dne 27. 11. 2020 uložena a připravena k vyzvednutí u držitele poštovní licence. Stěžovatel byl vyzván, aby si zásilku vyzvedl, a současně poučen, že uplynutím desátého dne od uložení se zásilka (písemnost) považuje za doručenou. Vzhledem k tomu, že stěžovatel si zásilku v průběhu úložní doby nevyzvedl, došlo dne 7. 12. 2020 (pondělí) k jejímu doručení fikcí dle § 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), za použití § 42 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Lhůta stanovená v délce jednoho měsíce k prokázání povinného zastoupení, nebo vysokoškolského právnického vzdělání a k odstranění vad podané kasační stížnosti tak dle § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula dne 7. 1. 2021 (čtvrtek).

[4] Nestanoví-li zákon jinak, podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., který se dle § 120 s. ř. s. uplatní i v řízení o kasační stížnosti, soud usnesením odmítne návrh, (…) nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Nedoložení povinného zastoupení advokátem, nebo toho, že stěžovatel sám má vysokoškolské právnické vzdělání ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., je odstranitelným nedostatkem podmínek řízení. K odstranění tohoto nedostatku byl stěžovatel vyzván a zároveň byl poučen o procesních důsledcích spojených s nevyhověním výzvě.

[5] Vzhledem k tomu, že stěžovatel zmíněný nedostatek podmínek řízení o kasační stížnosti ve stanovené lhůtě neodstranil, a v řízení nelze pokračovat, Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (ve spojení s § 120 s. ř. s.) odmítl.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. ledna 2021

JUDr. Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru