Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 30/2007Usnesení NSS ze dne 15.08.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

2 Azs 41/2003


přidejte vlastní popisek

6 Azs 30/2007 - 98

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et. Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: N. A., zastoupena opatrovnicí A. H., vedoucí soudní kanceláře Krajského soudu v Brně, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 55 Az 97/2005 - 18 ze dne 26. 10. 2005,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) napadá kasační stížností usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 55 Az 97/2005 - 18 ze dne 26. 10. 2005, kterým byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 7. 2005, č. j. OAM - 801/VL - 07 - ZA05 - 2005, jímž žalovaný stěžovatelce neudělil azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a nevztáhl na ni ani překážky vycestování podle § 91 téhož zákona.

Ze soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že se Krajský soud v Brně pokoušel v rámci procesních úkonů ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), opakovaně zastihnout stěžovatelku na jí naposled udané adrese (Ž. 2187/11, L.). Mimo jiné se pokusil stěžovatelce doručit usnesení Nejvyššího správního soudu, kterým se stěžovatelce odmítala kasační stížnost proti neustanovení právního zástupce. Jelikož byl první pokus o doručení prostřednictvím držitele poštovní licence dne 1. 12. 2006 bezvýsledný s tím, že adresát je na uvedené adrese neznámý, a vzhledem k tomu, že stejně tak bezvýsledný zůstal i pokus o doručení na jinou adresu známou ze spisu (D. n.10, L.), přistoupil krajský soud k pokusu o zjištění místa jejího pobytu prostřednictvím Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha a Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ústí nad Labem. Ze sdělení obou složek Policie České republiky ze dne 20. 12. 2006 a 2. 1. 2007 vyplývá, že nemají poznatky o jiném místu pobytu stěžovatelky. V návaznosti na toto zjištění ustanovil Krajský soud v Brně stěžovatelce opatrovníka z důvodu neznámého pobytu a kasační stížnost předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí.

č. j. 6 Azs 30/2007 - 99

Vedle toho se pak Nejvyšší správní soud, s ohledem na to, že stěžovatelka požádala v průběhu řízení prostřednictvím Organizace pro pomoc uprchlíkům, o vystavení potvrzení o probíhajícím řízení, snažil sám zjistit stěžovatelčin aktuální pobyt, a to dotazem ze dne 2. 5. 2007 adresovaným zmíněné organizaci. K tomuto dotazu do této chvíle neobdržel žádnou reakci.

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatelkou udaná adresa pro doručování zjevně není adresou jejího pobytu, a v rámci provádění úkonů ve smyslu ustanovení § 108 s. ř. s. se nepodařilo krajskému soudu skutečný pobyt zjistit, přičemž Nejvyšší správní soud nevidí jiné možnosti, jak dále po stěžovatelce pátrat, lze mít za prokázané, že pobyt stěžovatelky není znám.

Podle ustanovení § 33 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, soud zastaví řízení ve věci přezkumu rozhodnutí ve věcech azylu, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu. Nejvyšší správní soud nevidí jinou možnost, jak zjistit skutečný pobyt stěžovatelky, než jaké využil krajský soud, nezbylo mu, než rozhodnout o zastavení řízení o kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru