Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 3/2009 - 73Usnesení NSS ze dne 28.01.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 3/2009 - 73

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Jiřího Pally, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: E. B., zastoupené JUDr. Václavem Erbanem, advokátem, se sídlem Sokolská 21, Ostrava 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 3. 2007, č. j. OAM - 1 - 202/VL - 10 - 04 - 2007, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 3. 2008, č. j. 63 Az 29/2007 - 36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobkyně JUDr. Václavu Erbanovi se nepřiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) kasační stížností podanou k poštovní přepravě dne 30. 4. 2008 a doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 2. 5. 2008 napadá rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 3. 2008, č. j. 63 Az 29/2007 - 36, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 3. 2007, č. j. OAM - 1 - 202/VL - 10 - 04 - 2007. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobkyně o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl doručen ustanovenému zástupci žalobkyně do vlastních rukou dne 14. 3. 2008. Dne 30. 4. 2008 podala stěžovatelka k poštovní přepravě kasační stížnost směřující proti tomuto rozsudku.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Jak již bylo výše uvedeno, dnem doručení rozhodnutí je pátek 14. 3. 2008, kdy byl kasační stížností napadený rozsudek doručen zástupci žalobkyně do vlastních rukou. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti začala žalobkyni běžet v sobotu 15. 3. 2008 a skončila v pátek 28. 3. 2008. Kasační stížnost tedy měla být podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 28. 3. 2008, aby lhůta pro její podání byla zachována. Žalobkyně však podala kasační stížnost k poštovní přepravě až dne 30. 4. 2008, tedy po uplynutí lhůty pro podání kasační stížnosti, i když byla v tomto směru řádně poučena Krajským soudem v Ostravě. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu - kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Stěžovatelce byl pro žalobní řízení soudem ustanoven zástupcem advokát. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 7. 2007, č. j. 1 Afs 120/2006 - 117, které bylo publikováno pod č. 1460/2008 Sb. NSS, je ustanovený advokát oprávněn zastupovat účastníka řízení také v řízení o kasační stížnosti. Ustanovenému zástupci JUDr. Václavu Erbanovi však Nejvyšší správní soud odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů v řízení o kasační stížnosti nepřiznal, neboť tento zástupce neučinil v řízení o kasační stížnosti žádný úkon právní služby, za nějž by mu odměna náležela.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. ledna 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru