Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 3/2005Usnesení NSS ze dne 15.11.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníPolicie ČR, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

6 Azs 3/2002 - 46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: Y. W. Z., proti žalované: Policie České republiky, ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 7 Ca 9/2003 - 16 ze dne 20. 5. 2004,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalovaná rozhodnutím ze dne 23. 12. 2002, č. j. SCPP - 5352/C - 246 - 2002, zamítla žádost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) o prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů, podle § 60 odst. 6 s odkazem na § 56 odst. 1 písm. f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb. (dále jen „zákon o pobytu cizinců“).

Proti tomuto rozhodnutí podala stěžovatelka žalobu k Městskému soudu v Praze, který ji usnesením ze dne 20. 5. 2004, č. j. 7 Ca 9/2003 - 16, odmítl z důvodu výluky soudního přezkumu dané věci podle § 70 písm. f) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“).

Usnesení krajského soudu napadla stěžovatelka kasační stížností, kterou jejím jménem podala Mgr. Liliana Vochalová, advokátka, která stěžovatelku zastupovala v řízení před Městským soudem v Praze. Plná moc udělená advokátce nebyla v průběhu kasačního řízení doložena do spisu.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s., musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka právnické vzdělání nemá a plnou moc udělenou advokátce pro zastupování v řízení o kasační stížnosti nepředložila. Na výzvu k předložení plné moci advokátka Mgr. Liliana Vochalová soudu pouze opakovaně sdělila, že se jí nepodařilo se stěžovatelkou vejít v kontakt.

č. j. 6 Azs 3/2002 - 47

Městský soud v Praze proto před předložením kasační stížnosti k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu v rámci postupu podle § 108 odst. 1 s. ř. s. stěžovatelku vyzval k tomu, aby soudu předložila plnou moc udělenou advokátce, kterou si zvolila, spolu s poučením o povinném zastoupení v řízení o kasační stížnosti podle § 105 odst. 2 s. ř. s (usnesení č. j. 7 Ca 9/2003 - 37 ze dne 4. 8. 2005). Zásilka obsahující toto usnesení byla stěžovatelce doručena dne 21. 9. 2005. Na výzvu v usnesení obsaženou však nebylo ani ve stanovené lhůtě, ani po jejím uplynutí reagováno.

Je-li účastník řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu zastoupen advokátem, kterého si zvolil a jemuž udělil plnou moc k zastupování, může zástupce podat kasační stížnost jeho jménem, pokud je k tomu podle plné moci oprávněn; podmínkou ovšem je, že v době, kdy je kasační stížnost sepsána a podána, existuje mezi žalobcem a jeho zástupcem vztah zastoupení. Z textu plné moci pro žalobní řízení (viz č. l. 5) v daném případě nevyplývá, že jmenovaná advokátka byla zmocněna k podání kasační stížnosti do rozhodnutí soudu a k zastupování stěžovatelky v tomto řízení. Rovněž z reakce advokátky na výzvy Městského soudu v Praze k doložení plné moci a zaplacení soudního poplatku lze usoudit, že vztah mezi zástupkyní a stěžovatelkou v době podání kasační stížnosti neexistoval.

Stěžovatelka tedy nepředložila plnou moc advokáta pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, přestože byla k jejímu předložení soudem vyzvána. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto návrh, jímž je v tomto případě kasační stížnost, podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu, tj. kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. listopadu 2005

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru