Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 295/2005Usnesení NSS ze dne 23.08.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 295/2005 - 66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci stěžovatele: V. K., a dalšího účastníka: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti stěžovatele proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2005, č. j. 5 Az 8/2004 - 46,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Městského soudu v Praze byla žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 8. 12. 2003, č. j. OAM - 3736/VL - 07 - P11 - 2000, zamítnuta, a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podal stěžovatel proti rozsudku Městského soudu v Praze, který byl doručen dne 9. 5. 2005 advokátce Mgr. Anně Michalcové, ustanovené žalobci pro řízení o žalobě před Městským soudem v Praze ze dne 4. 3. 2004, č. j. 5 Az 8/2004 - 15, kasační stížnost, která byla stěžovatelem podána osobně u Městského soudu v Praze dne 15. 6. 2005 (kasační stížnost tedy nebyla podána v zákonné lhůtě a je zjevně opožděná). Na tom nic nemění skutečnost, že podle tvrzení stěžovatele se tento o vlastním rozsudku dozvěděl až dne 13. 6. 2005, neboť ustanovenou advokátkou nebyl o předmětném rozsudku informován a z její strany nebyly podniknuty další kroky nutné k podání kasační stížnosti.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle věty třetí citovaného ustanovení zmeškání k podání kasační stížnosti nelze prominout, neboť se jedná o lhůtu zákonnou.

Stěžovatel byl řádně poučen, že kasační stížnost lze podat do dvou týdnů po doručení rozsudku ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. Stěžovatel však podal kasační stížnost až dne 15. 6. 2005, tedy po marném uplynutí lhůty, jež uplynula dnem 23. 5. 2005.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost jako zjevně opožděnou odmítnout. Za této situace, kdy Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti rozhodl neprodleně po jejím obdržení, se z důvodu nadbytečnosti již samostatně nezabýval návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2005

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru