Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 278/2019 - 34Usnesení NSS ze dne 17.03.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 278/2019 - 34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Langáška (soudce zpravodaj) a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: S. T. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. února 2019 č. j. OAM-870/ZA-ZA11-K09-2018, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. listopadu 2019 č. j. 41 Az 11/2019 - 39

takto:

I. Kasační stížnost žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Rozhodnutím označeným v návětí žalovaný žalobci neudělil mezinárodní ochranu. Žalobu proti tomuto rozhodnutí zamítl Krajský soud v Brně rozsudkem označeným v návětí. Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal proti rozsudku krajského soudu blanketní kasační stížnost spojenou se žádostí o ustanovení zástupce. Uvedl, že není seznámen s českým právním řádem a nemá dostatečné finanční příjmy k hrazení zástupce z vlastních zdrojů.

[2] Přípisem ze dne 6. ledna 2020 č. j. 6 Azs 278/2019 - 14 byl stěžovatel vyzván, aby doložil své osobní, výdělkové a majetkové poměry pomocí standardizovaného formuláře, obsahujícího též potřebná poučení. K tomu mu byla stanovena lhůta jeden týden. Výzva byla stěžovateli doručena na jím udané adrese podle § 50 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) ve spojení s § 42 odst. 5 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) ve středu dne 15. ledna 2020, lhůta tak uplynula ve středu dne 22. ledna 2020.

[3] Protože stěžovatel na uvedenou výzvu ve stanovené lhůtě ani později nijak nereagoval, rozhodl Nejvyšší správní soud usnesením č. j. 6 Azs 278/2019 - 20 ze dne 28. ledna 2020, jímž zamítl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce a jímž současně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení splnil procesní podmínku povinného zastoupení advokátem a aby ve lhůtě jednoho měsíce odstranil vady kasační stížnosti. Stěžovatel byl poučen o následcích nesplnění uvedených výzev. Usnesení bylo stěžovateli doručeno na jím udané adrese podle § 50 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. v pátek 31. ledna 2020.

[4] Po nabytí právní moci usnesení obdržel Nejvyšší správní soud dne 7. února 2020 sdělení stěžovatele, že vlivem jazykové bariéry formulář s prohlášením o osobních, výdělkových a majetkových poměrech vyplnil teprve 6. února 2020, a požádal, aby jeho žádosti bylo vyhověno. Ve snaze šetřit procesní práva stěžovatele jej Nejvyšší správní soud vyzval, aby do dvou týdnů doplnil neúplné údaje v prohlášení (své průměrné měsíční náklady vyčíslil na 9 550 Kč, neuvedl však žádné příjmy ani nevysvětlil, jak své náklady hradí jinak). Výzva k doplnění byla stěžovateli zaslána na jinou adresu, kterou uvedl v prohlášení i na obálce zásilky ze dne 7. února 2020, doručena mu byla podle § 50 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. v pondělí 2. března 2020.

[5] Navzdory dodatečně poskytnuté možnosti stěžovatel své osobní, výdělkové a majetkové poměry nedoložil, není proto třeba jeho dodatečné sdělení ze 7. února 2020 považovat za novou žádost o ustanovení právního zástupce, o níž by bylo nutno znovu rozhodovat. Platí tedy, že usnesením č. j. 6 Azs 278/2019 - 20 ze dne 28. ledna 2020 byl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce zamítnut a stěžovatel byl vyzván k doložení splnění procesní podmínky povinného zastoupení advokátem a k odstranění vad kasační stížnosti. Ve stanovených lhůtách, navzdory poučením, jichž se mu dostalo, tak neučinil.

[6] Zákonná jednoměsíční lhůta pro odstranění vad kasační stížnosti (§ 106 odst. 3 s. ř. s.) tedy stěžovateli marně uplynula v pondělí 2. března 2020. Absence důvodů kasační stížnosti je nedostatkem, pro který nelze v řízení pokračovat, a jsou tak splněny podmínky pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[7] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 aplikovaný na základě § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení:Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. března 2020

JUDr. Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru