Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 271/2005Usnesení NSS ze dne 13.12.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 271/2005 - 82

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: S. A., zastoupen Mgr. Romanem Seidlerem, advokátem, se sídlem Na Jíkalce 13, Plzeň, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 15. 10. 2004, č. j. 59 Az 80/2004 - 23,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, advokátu Mgr. Romanu Seidlerovi, se přiznává odměna ve výši 1075 Kč za zastupování v řízení o kasační stížnosti. Odměna bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci usnesení.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím č. j. OAM - 5727/VL - 19 - P08 - R2 - 2002 ze dne 24. 5. 2004 rozhodl tak, že žalobci (dále jen „stěžovatel“) nebyl udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a nebyla na něho vztažena překážka vycestování podle § 91 téhož zákona.

Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel žalobu ke Krajskému soudu v Plzni, který ji rozsudkem blíže označeným v záhlaví zamítl. V tomto rozsudku dále rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Včas podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení uvedeného rozsudku krajského soudu a současně navrhl, aby byl kasační stížnosti přiznán odkladný účinek.

Dne 11. 12. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti v plném rozsahu.

Podle § 37 odst. 4 ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo z části zpět, dokud o něm soud

č. j. 6 Azs 271/2005 - 83

nerozhodl. Jelikož Nejvyšší správní soud ve věci dosud nerozhodl, řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát Mgr. Roman Seidler; v takovém případě platí hotové výdaje za zastupování stát (§ 35 odst. 7 s. ř. s.). Soud právnímu zástupci stěžovatele stanovil odměnu za jeden úkon právní pomoci spočívající v písemném podání soudu ve věci samé ve formě doplnění kasační stížnosti podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve spojení s § 9 odst. 3 písm. f) a s § 7 citované vyhlášky, ve výši 1000 Kč. Výše hotových výdajů byla stanovena podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu taktéž za jeden úkon právní služby ve výši 75 Kč. Celkem tedy stěžovatelovu zástupci náleží odměna 1075 Kč. Právní zástupce na výzvu zdejšímu soudu nesdělil, zda je plátcem DPH, Nejvyšší správní soud proto o této části odměny nerozhodl.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru