Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 251/2005Usnesení NSS ze dne 26.10.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 251/2005 - 70

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: L. H. (dříve K.), zastoupena JUDr. Hanou Fučíkovou, advokátkou, se sídlem nám. Bří. Synků 349/4, Praha 4, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 5. 2003, č. j. OAM - 330/AŘ - 2002, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 47 Az 682/2003 - 25 ze dne 14. 12. 2004,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. JUDr. Haně Fučíkové, advokátce, se sídlem nám. Bří. Synků 349/4, Praha 4, se odměna za zastupování žalobkyně v kasačním řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 30. 5. 2003, č. j. OAM - 330/AŘ - 2002, zamítl rozklad žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) a potvrdil rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 7. 8. 2001, č. j. OAM - 6762/VL - 11 - 03 - 2001, kterým stěžovatelce nebyl udělen azyl podle § 12, 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), a nebyla na ni vztažena překážka vycestování podle § 91 téhož zákona.

Proti tomuto rozhodnutí podala stěžovatelka žalobu ke Krajskému soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 14. 12. 2004, č. j. 47 Az 682/2003 - 25, zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Včas podanou kasační stížností se stěžovatelka domáhala zrušení uvedeného rozsudku krajského soudu a současně navrhla, aby byl kasační stížnosti přiznán odkladný účinek ve smyslu § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“).

Dne 21. 10. 2005 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti v plném rozsahu.

č. j. 6 Azs 251/2005 - 71

Podle § 37 odst. 4 ve spojení s § 120 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo z části zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jelikož Nejvyšší správní soud ve věci dosud nerozhodl, řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Odměna právní zástupkyni stěžovatelky, která byla ustanovena usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 13. 4. 2005, č. j. 47 Az 682/2003 - 46, nebyla přiznána, jelikož z obsahu soudního spisu soud neshledal žádné úkony právní služby, které by výše jmenovaná advokátka v řízení o kasační stížnosti provedla.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. října 2005

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru