Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 220/2006Usnesení NSS ze dne 23.04.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

3 Afs 9/2003

2 Ads 29/2003


přidejte vlastní popisek

6 Azs 220/2006 - 67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: V. H. proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného č. j. OAM - 296/VL - 07 - 11 - 2005 ze dne 23. 2. 2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 63 Az 34/2005 - 23 ze dne 3. 4. 2006,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) svou kasační stížností napadá rozsudek Krajského soudu v Ostravě č. j. 63 Az 34/2005 - 23 ze dne 3. 4. 2006, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 2. 2005, č. j. OAM - 296/VL - 07 - 11 - 2005, jímž žalovaný zamítl žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek krajského soudu byl stěžovateli doručen dne 5. 5. 2006. Dále ze spisu vyplývá, že kasační stížnost adresovaná Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě byla stěžovatelem podána dne 18. 5. 2006. V ní stěžovatel požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti z řad advokátů. Usnesením krajského soudu ze dne 25. 5. 2006, č. j. 63 Az 34/2005 - 33, byl stěžovatel vyzván, aby doplnil kasační stížnost tak, že bude zastoupen advokátem, a dále aby uvedl údaj o doručení napadeného rozsudku, o rozsahu, v jakém je rozsudek napadán, a o důvodech kasační stížnosti. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 8. 6. 2006. Přípisem podaným k poštovní přepravě dne 13. 6. 2006 požádal stěžovatel opětovně o ustanovení zástupce z řad advokátů a tlumočníka do ukrajinského jazyka. Usnesením ze dne 19. 6. 2006, č. j. 63 Az 34/2005 - 37, byl stěžovateli ustanoven tlumočník. Dne 14. 7. 2006 bylo stěžovateli opětovně doručeno usnesení č. j. 63 Az 34/2005 - 33 přeložené do ukrajinského jazyka spolu s výzvou, aby stěžovatel ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení výzvy zaslal soudu zpět vyplněný formulář

č. j. 6 Azs 220/2006 - 68

o majetkových a výdělkových poměrech za účelem posouzení žádosti o ustanovení právního zástupce. Na výzvu stěžovatel nereagoval. Krajský soud proto usnesením ze dne 4. 8. 2006, č. j. 63 Az 34/2005 - 48, rozhodl, že se stěžovateli zástupce z řad advokátů neustanovuje, neboť stěžovatel neprokázal, že splňuje předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů. Usnesení bylo dne 22. 9. 2006 doručeno Mgr. Andreji Perepečenovi, advokátovi, kterému stěžovatel dne 17. 7. 2006 udělil plnou moc k převzetí rozsudku nebo usnesení v azylové věci vedené pod sp. zn. 63 Az 34/2005 u Krajského soudu v Ostravě.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen „s. ř. s.“), nicméně nesplňuje jinou podmínku řízení o kasační stížnosti, neboť není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a kasační stížnost nemá všechny náležitosti (§ 106 odst. 1 s. ř. s.). Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být totiž stěžovatel zastoupen advokátem. Tato podmínka neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je rozhodnutí napadeno a údaj o tom, kdy bylo rozhodnutí stěžovateli doručeno.

Nedostatek podmínky řízení v podobě absence povinného právního zastoupení a absence náležitostí kasační stížnosti je nedostatkem odstranitelným. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání (§ 106 odst. 3 s. ř. s.). O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

V případě, že stěžovatel požádá o ustanovení zástupce, neběží podle ustanovení § 37 odst. 8 s. ř. s. po dobu od podání takové žádosti do právní moci rozhodnutí o ní lhůta stanovená pro podání návrhu na zahájení řízení. Toto ustanovení se vztahuje i na běh lhůty, kterou soud ustanovil stěžovateli k odstranění vad podání (srovnej usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 2005, č. j. 6 Ads 72/2004 - 69, www.nssoud.cz).

Jak již bylo výše uvedeno, stěžovatel byl usnesením krajského soudu ze dne 25. 5. 2006, č. j. 63 Az 34/2005 - 33, vyzván k odstranění vad, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení. Jelikož však stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti, lhůta pro odstranění vad po dobu od podání kasační stížnosti do právní moci rozhodnutí krajského soudu o žádosti o ustanovení právního zástupce neběžela (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). Dle ustanovení § 54 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 55 odst. 5 o. s. ř. nabylo usnesení o neustanovení zástupce z řad advokátů právní moci dnem doručení (tj. dnem 22. 9. 2006) tohoto usnesení Mgr. Andreji Perepečenovi, advokátovi, který byl stěžovatelem zmocněn k převzetí písemností v řízení před krajským soudem. Jednoměsíční lhůta pro odstranění vad kasační stížnosti tak pokračovala ve svém běhu dne 23. 9. 2006. Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Lhůta k doplnění kasační stížnosti tedy skončila v pondělí 23. 10. 2006.

č. j. 6 Azs 220/2006 - 69

Stěžovatel však do tohoto data vady kasační stížnosti podle výzvy soudu neodstranil. Stěžovatel předně nepředložil plnou moc advokáta pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, neboť plnou moc ze dne 17. 7. 2006 opravňující Mgr. Andreje Perepečenova k převzetí rozsudku nebo usnesení v azylové věci vedené pod sp. zn. 63 Az 34/2005 u Krajského soudu v Ostravě nelze považovat za plnou moc udělenou pro řízení o kasační stížnosti. K tomu je třeba upozornit na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2003, č.j. 4 Azs 32/2003 - 46, www.nssoud.cz, dle kterého zastoupení advokátem na základě plné moci, která je omezena pouze na sepsání kasační stížnosti a na její podání, nesplňuje požadavek povinného zastoupení stěžovatele advokátem v řízení o kasační stížnosti. Tím méně tak může být za povinné zastoupení ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. považováno zastoupení stěžovatele advokátem pouze za účelem převzetí rozsudku nebo usnesení v řízení u krajského soudu. Stěžovatel dále nedoplnil náležitosti kasační stížnosti dle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písmo a) s. ř. s., neboť přes výzvu soudu nebyly odstraněny vady kasační stížnosti a nejsou tedy splněny podmínky řízení, takže nelze v řízení pokračovat. Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud nemohl věcně zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu - kasační stížnosti - nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. dubna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru