Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 217/2018 - 18Usnesení NSS ze dne 03.07.2018

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníVelvyslanectví České republiky v Hanoji
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

6 Azs 217/2018 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Langáška (soudce zpravodaj) a soudců JUDr. Petra Průchy a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: L. T. B. N., zastoupený Mgr. Petrem Václavkem, advokátem, se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalovanému: Velvyslanectví České republiky v Hanoji, se sídlem 13 Chu Van An, Hanoj, Vietnam, týkající se žaloby na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. června 2018, č. j. 3 A 20/2018 – 38,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce Mgr. Petra Václavka, advokáta, se sídlem Opletalova 25, Praha 1, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví označeného usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla pro opožděnost odmítnuta žaloba na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného spočívajícím v objektivním „znemožnění splnění podmínky osobního podání žádosti na základě předem smluveného termínu spočívajícím konkrétně ve zrušení systému Visapoint ze dne na den, nenahrazením tohoto systému návazně žádným jiným systémem pro sjednávání termínu pro podání žádosti o pobytová oprávnění, uzavřením zastupitelského úřadu a diskriminací právě zastoupených žadatelů“.

[2] Protože kasační stížnost neobsahovala všechny zákonem požadované náležitosti, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 20. června 2018, č. j. 6 Azs 217/2018 - 7 k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost, k předložení plné moci udělené advokátu pro zastupování v řízení o kasační stížnosti a k odstranění vad kasační stížnosti. Soudní poplatek stěžovatel ve stanovené lhůtě zaplatil. Skutečnost, že je stěžovatel zastoupen advokátem, vyplývá ze spisu Městského soudu v Praze, který byl Nejvyššímu správnímu soudu mezitím předložen.

[3] Dne 29. června 2018 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání, jímž vzal stěžovatel prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost v celém rozsahu zpět. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, řízení o kasační stížnosti zastavil.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti se opírá o § 60 odst. 3 větu první soudního řádu správního ve spojení s § 120 tohoto zákona, podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[5] Nejvyšší správní soud též rozhodl o vrácení uhrazeného soudního poplatku za podání kasační stížnosti podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného ustanovení soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, snížený o 20 %, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Stěžovatel zaplatil soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, vrací se mu proto 80 % soudního poplatku, tj. částka ve výši 4 000 Kč. Lhůta pro vrácení poplatku vyplývá z § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. července 2018

JUDr. Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru