Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 201/2006Usnesení NSS ze dne 28.06.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníOrganizace pro pomoc uprchlíkům
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 201/2006 - 57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobce: M. Ö., zastoupen opatrovníkem Organizací pro pomoc uprchlíkům, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti opatrovníka žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 8. 2006, č. j. 1 Az 23/2006 - 32,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1. 8. 2006, č. j. 1 Az 23/2006 - 32, byl žalobci podle § 29 odst. 3 o. s. ř. z důvodu neznámého pobytu ustanoven opatrovník pro řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. OAM - 238/LE - 03 - 07 - 2006 ze dne 21. 3. 2006 a to Organizace pro pomoc uprchlíkům. Městský soud při svém rozhodování vycházel ze zjištění, že žalobce svévolně opustil Pobytové středisko v S. bez udání nové adresy a ani ve spolupráci s orgány Ministerstva vnitra a Policie České republiky se nepodařilo zjistit jeho pobyt.

Proti tomuto usnesení podal opatrovník (dále jen „stěžovatel“) v zákonné lhůtě kasační stížnost, v níž namítal jeho nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů. Stěžovatel dne 9. 8. 2006 pověřil svého zaměstnance Mgr. J. V., aby v řízení o kasační stížnosti proti napadenému usnesení městského soudu vystupoval jeho jménem a činil veškeré nezbytné úkony.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Nejvyšší správní soud z důvodu procesní ekonomie vyzval dne 1. 6. 2007 stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení této výzvy předložil doklad o vysokoškolském právnickém vzdělání pověřeného zaměstnance, jež je požadováno pro řízení o kasační stížnosti ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., podle kterého musí být stěžovatel v řízení

č. j. 6 Azs 201/2006 - 58

o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Současně byl stěžovatel řádně poučen, že pokud nebude tato vada odstraněna ve stanovené lhůtě a v řízení nebude možno pokračovat, bude návrh odmítnut. Výzva byla stěžovateli doručena dne 5. 6. 2007 a ten na ni po stanovené lhůtě reagoval přípisem ze dne 13. 6. 2007, který byl předán k poštovní přepravě 18. 6. 2007 a doručen Nejvyššímu správnímu soudu 20. 6. 2007, v němž toliko sděluje pověřený pracovník, že nemůže zaslat doklad o ukončeném právnickém vzdělání, protože tento doklad, který má ve svém rodném městě, nemá k dispozici v Praze. Současně prohlásil, že požadované vzdělání ukončené titulem „Mgr.“ skutečně má.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že povinné zastoupení stěžovatele advokátem nebo zaměstnancem, jenž má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, je zvláštní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nedostatek lze odstranit, ale bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Vzhledem k tomu, že stěžovatel k výzvě Nejvyššího správního soudu nedoložil, že pověřený zaměstnanec Mgr. J. V. má vysokoškolské právnické vzdělání, jež je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, neodstranil tak vadu podání, jež brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Neodstranění vad podání brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. června 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru