Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 191/2005Usnesení NSS ze dne 13.07.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 191/2005 - 61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: O. B., zastoupena Mgr. Marcelou Valtrovou, advokátkou, se sídlem Polská 40/1505, 120 00 Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, adresa pro doručování: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, poštovní přihrádka 21/OAM, 170 34 Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 11. 6. 2003, č. j. OAM - 1564/AŘ - 2002, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 9. 2004, č. j. 14 Az 266/2003 - 30,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Ministr vnitra shora uvedeným rozhodnutím zamítl rozklad žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) a potvrdil rozhodnutí žalovaného č. j. U - 1194/VL - 07 - P08 - 2000 ze dne 12. 11. 2001, jímž žalovaný rozhodl o neudělení azylu stěžovatelce, neboť nesplňuje podmínky uvedené v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), a dále, že se na ni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 tohoto zákona.

Proti tomuto rozhodnutí podala stěžovatelka žalobu ke krajskému soudu v Ústí nad Labem, který ji rozsudkem č. j. 14 Az 266/2003 - 30 ze dne 30. 9. 2004 zamítl. V tomto rozsudku dále rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Včas podanou kasační stížnosti se stěžovatelka domáhala zrušení uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem a současně navrhla, aby byl kasační stížnosti přiznán odkladný účinek ve smyslu § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“).

Dne 1. 7. 2005 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti v plném rozsahu.

Podle § 37 odst. 4 ve spojení s § 120 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo z části zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jelikož Nejvyšší správní soud ve věci dosud nerozhodl, řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. července 2005

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru