Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 185/2006Usnesení NSS ze dne 07.03.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

3 Afs 9/2003


přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: S. K., zastoupen opatrovníkem Mgr. J. K., justičním čekatelem Krajského soudu v Hradci Králové, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 1. 2006, č. j. 30 Az 59/2005 - 22,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) svou kasační stížností napadá rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 Az 59/2005 - 22 ze dne 31. 1.2006, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM - 866/VL - 20 - 04 - 2005 ze dne 27. 5. 2005, jímž žalovaný neudělil stěžovateli azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a nevztáhl na něj ani překážky vycestování podle § 91 téhož zákona.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek krajského soudu byl stěžovateli doručen dne 16. 2. 2006. Dále ze spisu vyplývá, že kasační stížnost adresovaná Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové byla stěžovatelem osobně podána dne 20. 2. 2006 na Krajském soudu v Hradci Králové. V ní požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti z řad advokátů. Dne 31. 3. 2006 krajský soud stěžovatele vyzval usnesením č. j. 30 Az 59/2005 - 33, aby ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení usnesení zaslal soudu vyplněný a podepsaný formulář o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, a byl poučen, že v případě, že tak neučiní, bude žádost o ustanovení zástupce zamítnuta. Vzhledem k tomu, že se toto usnesení nepodařilo stěžovateli na jím udanou adresu doručit a šetřením Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie v Praze bylo zjištěno (č. 1. 37 soudního spisu), že se stěžovatel z udané adresy odstěhoval bez udání adresy nové, ustanovil krajský soud usnesením ze dne 15. 5. 2006, č. j. 30 Az 59/2005 - 38 stěžovateli opatrovníka z důvodu neznámého pobytu. Tomu bylo výše zmíněné usnesení obsahující výzvu k vyplnění formuláře o osobních a majetkových poměrech doručeno dne 9. 6. 2006. Opatrovník na výzvu soudu sdělil, že mu není nic známo o osobních a majetkových poměrech stěžovatele, načež krajský soud usnesením ze dne 27. 6. 2006, č. j. 30 Az 59/2005 - 41, žádost stěžovatele o ustanovení zástupce zamítl a vyzval jej, aby ve lhůtě jednoho měsíce odstranil nedostatky jím podané kasační stížnosti, a to tak, že předloží plnou moc advokáta, který jej bude v řízení zastupovat. Toto usnesení bylo opatrovníku stěžovatele doručeno dne 30. 6. 2006. Na tuto výzvu opatrovník sdělil dne 19. 7. 2006, že pokud nebude žalobci advokát ustanoven soudem, pak není v jeho možnostech zastoupení advokátem zajistit.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen „s. ř. s.“), nicméně nesplňuje jinou podmínku řízení o kasační stížnosti, neboť není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být totiž stěžovatel zastoupen advokátem. Tato podmínka neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nedostatek podmínky řízení v podobě absence povinného právního zastoupení je nedostatkem odstranitelným. Podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, Krajský soud v Hradci Králové vyzval stěžovatele k doplnění kasační stížnosti dne 27. 6. 2006, výzva byla doručena dne 30. 6. 2006. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po dni doručení, tj. 1. 7. 2006. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.) Lhůta měla tedy končit dne 1. 8. 2006. Stěžovatel do tohoto data kasační stížnost podle výzvy soudu nedoplnil, tedy nepředložil plnou moc zvoleného advokáta.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písmo a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení a přes výzvu soudu nebyly odstraněny, takže nelze v řízení pokračovat. Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud nemohl věcně zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.,neboť v případě odmítnutí návrhu - kasační stížnosti - nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. března 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru