Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 170/2006Usnesení NSS ze dne 25.04.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 170/2006 - 67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: O. V. zastoupena JUDr. Lenkou Kulhavou, advokátkou, se sídlem Slezská 19, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 61 Az 228/2004 - 25 ze dne 31. 10. 2005,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě byla žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. OAM - 3518/VL - 10 - 08 - 2004 ze dne 20. 12. 2004, zamítnuta; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, který jí byl doručen dne 22. 11. 2005, v zákonné lhůtě kasační stížnost, která byla stěžovatelkou podána k poštovní přepravě 29. 11. 2005 a doručena krajskému soudu 1. 12. 2005.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 2. 5. 2006, č. j. 61 Az 228/2004 - 55, stěžovatelku vyzval ve smyslu ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 150/202 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), aby ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnila kasační stížnost tak, aby bylo zřejmé, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá a uvedla údaj o tom, kdy jí bylo rozhodnutí doručeno. Stěžovatelka byla řádně poučena, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude její podání podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuto. Uvedené usnesení bylo dne 12. 5. 2006 doručeno zvolené advokátce stěžovatelky, která však na výzvu soudu ve stanovené lhůtě, a ani později, nereagovala.

č. j. 6 Azs 170/2006 - 68

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Neodstranění vad podání brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout. O návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nebylo rozhodováno, neboť v souladu s ustanovením § 32 odst. 5 zákona o azylu podání kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva ve věci azylu má odkladný účinek.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru