Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 16/2011 - 78Usnesení NSS ze dne 25.10.2011

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 16/2011 - 78

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Kateřiny Šimáčkové, JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: N. D. (nyní Č.), zastoupené JUDr. Jiřím Cajthamlem, Dr., advokátem, se sídlem Modlanská 20, Teplice, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 11. 2009, č. j. OAM - 174/VL - 18 - ZA05 - 2009, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 1. 2011, č. j. 16 Az 13/2009 - 33,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobkyně, advokátu JUDr. Jiřímu Cajthamlovi, Dr., se přiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti v částce 2880 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým byla zamítnuta její žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 25. 11. 2009, č. j. OAM - 174/VL - 18 - ZA05 - 2009; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Krajský soud v Ústí nad Labem po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 19. 9. 2011, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu 22. 9. 2011, vzala stěžovatelka svůj návrh zpět. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení zastavil v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3, věta prvá, s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Stěžovatelce byl k její žádosti usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 2. 2011, č. j. 16 Az 13/2009 - 54, pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). Ustanovený advokát k výzvě soudu ze dne 13. 5. 2011 vyčíslil odměnu s odkazem na advokátní tarif, aniž by specifikoval úkony, které byly provedeny, a doložil, že je plátcem DPH. Soud proto o odměně rozhodl na základě obsahu spisu s tím, že ustanovenému zástupci náleží v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění, odměna za jeden úkon právní služby v částce 2100 Kč spočívající v písemném podání soudu ve věci doplnění kasační stížnosti ze dne 1. 4. 2011, a jeden režijní paušál za 300 Kč podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky. Protože ustanovený advokát je plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se tento nárok vůči státu o částku odpovídající dani, kterou je tato osoba povinna z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). Částka daně vypočtená podle § 37 písm. a) a § 47 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. činí 480 Kč. Ustanovenému zástupci se tedy přiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti v celkové výši 2880 Kč. K vyplacení odměny soud stanovil přiměřenou lhůtu.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. října 2011

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru