Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 157/2021 - 12Usnesení NSS ze dne 02.06.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 157/2021 - 12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Tomáše Langáška, soudce JUDr. Filipa Dienstbiera a soudkyně zpravodajky Mgr. Veroniky Baroňové v právní věci žalobce: O. C., zastoupený Mgr. Petrou Severovou, advokátkou, sídlem 5. května 163, Sokolov, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 8. 2020, č. j. OAM-373/ZA-ZA11-VL13-2020, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 3. 2021, č. j. 60 Az 37/2020 - 46,

takto:

I. Kasační stížnost žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobce Mgr. Petře Severové, advokátce, se nepřiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým byla zamítnuta jeho žaloba směřující proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalovaného.

[2] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně.

[3] Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), platí, že kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí (…). Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Podle odst. 4 téhož ustanovení zákona lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

[4] Z předloženého spisu krajského soudu Nejvyšší správní soud ověřil (konkrétně z doručenky připojené u č. l. 52), že kasační stížností napadený rozsudek byl stěžovateli doručen do datové schránky jeho zástupkyně dne 21. 4. 2021 (středa).

[5] Konec lhůty pro podání kasační stížnosti v délce dvou týdnů tak připadl na den, který se svým pojmenováním shodoval se dnem určujícím počátek běhu lhůty (tj. se dnem doručení napadeného rozsudku), konkrétně na středu 5. 5. 2021. Tento den byl posledním dnem lhůty pro včasné podání kasační stížnosti. Nejpozději tohoto dne tedy kasační stížnost musela být podána u soudu, nebo alespoň předána k poštovní přepravě ve smyslu výše citovaného § 40 odst. 4 s. ř. s. Stěžovatel však podal a doručil soudu kasační stížnost prostřednictvím systému datových schránek až dne 6. 5. 2021, tedy jeden den po uplynutí lhůty. Pozdní podání kasační stížnosti nelze zhojit, neboť zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout.

[6] Nejvyšší správní soud proto výrokem I kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. jako opožděnou odmítl.

[7] Výrok II o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[8] Výrokem III Nejvyšší správní soud nepřiznal zástupkyni stěžovatele, která mu byla ustanovena usnesením krajského soudu ze dne 8. 10. 2020, č. j. 60 Az 37/2020 - 19, odměnu za zastupování, neboť opožděná kasační stížnost není způsobilá k tomu, aby se jí soud mohl věcně zabývat. Takovou kasační stížnost proto Nejvyšší správní soud nepokládá za úkon právní služby, kterým by ustanovená advokátka v řízení účelně hájila stěžovatelova práva.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. června 2021

JUDr. Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru