Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 133/2006Usnesení NSS ze dne 06.12.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

2 Ads 29/2003


přidejte vlastní popisek

6 Azs 133/2006 - 45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: V. M., zastoupen JUDr. Richardem Čičkem, advokátem, se sídlem M. Horákové 28, Praha 7, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 1. 2006, č. j. 60 Az 7/2005 – 21,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, JUDr. Richardu Čičkovi, se odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) svou kasační stížností napadá rozsudek Krajského soudu v Ostravě č. j. 60 Az 7/2005 - 21 ze dne 16. 1. 2006, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 1. 2005, č. j. OAM - 3685/VL - 07 - 15 - 2004, jímž zamítl stěžovatelovu žádost o azyl jako zjevně nedůvodnou podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb. o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatelova kasační stížnost je blanketní, tj. postrádá jakoukoliv specifikaci stížních důvodů ve smyslu ustanovení § 103 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že kasační stížnost podal stěžovatel dne 20. 2. 2006, aniž byl zastoupen advokátem, nicméně požádal o jeho ustanovení. Této žádosti krajský soud dne 22. 3. 2006 usnesením č. j. 60 Az 7/2005 - 36 vyhověl a ustanovil stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti právním zástupcem advokáta JUDr. Richarda Čičko. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost, jak již bylo uvedeno, postrádala jakéhokoliv konkrétního vymezení stížních důvodů, krajský soud týmž usnesením vyzval právního zástupce stěžovatele, aby kasační stížnost doplnil o důvody kasační stížnosti a o údaj, v jakém rozsahu je rozhodnutí krajského soudu kasační stížností napadáno, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení. Na toto usnesení ustanovený právní zástupce ve stanovené lhůtě ani po jejím uplynutí nijak nereagoval. Krajský soud proto dne 6. 6. 2006 postoupil kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu, aniž byly vady kasační stížnosti odstraněny.

č. j. 6 Azs 133/2006 - 46

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen „s. ř. s.“), a splňuje i další podmínku řízení o kasační stížnosti, tedy je zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Kasační stížnost sama však trpí vadou absence zvláštních náležitostí ve smyslu ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s., jež brání jejímu meritornímu projednání. Jedná se přitom o nedostatek odstranitelný. Podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

Jak již bylo výše uvedeno, krajský soud vyzval právního zástupce stěžovatele k doplnění kasační stížnosti dne 22. 3. 2006, usnesení bylo doručeno dne 31. 3. 2006. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po dni doručení, tj. 1. 4. 2006. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Lhůta tedy skončila dne 2. 5. 2006. Právní zástupce stěžovatele do tohoto data kasační stížnost podle výzvy soudu nedoplnil, tedy nespecifikoval důvody kasační stížnosti a neuvedl, v jakém rozsahu rozhodnutí krajského soudu napadá.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení a přes výzvu soudu nebyly odstraněny, takže nelze v řízení pokračovat. Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud nemohl věcně zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu – kasační stížnosti – nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

Stěžovateli byl, jak již bylo výše uvedeno, ustanoven pro řízení o kasační stížnosti právním zástupcem advokát JUDr. Richard Čičko. Tomu by náležela podle ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s. odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů podle provedených úkonů právní služby, již by přiznával Nejvyšší správní soud. Vzhledem k tomu, že je ze spisu zřejmé, že právní zástupce stěžovatele v jeho věci neučinil ničeho, rozhodl Nejvyšší správní soud, jak je uvedeno ve výroku III.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. prosince 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

č. j. 6 Azs 133/2006 - 47

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru