Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 127/2021 - 21Usnesení NSS ze dne 02.06.2021

Způsob rozhodnutínepřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

6 Azs 127/2021 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Langáška (soudce zpravodaj), soudce JUDr. Filipa Dienstbiera a soudkyně Mgr. Veroniky Baroňové v právní věci žalobce: O. S., zastoupený Mgr. Petrem Václavkem, advokátem, sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalované ze dne 8. prosince 2020 č. j. MV-164730-4/SO-2020, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. dubna 2021 č. j. 11 A 15/2021 - 39,

takto:

Kasační stížnosti žalobce se nepřiznáváodkladný účinek.

Odůvodnění:

I.

[1] Podanou blanketní kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení v návětí označeného rozsudku Městského soudu v Praze, jímž městský soud zamítl jeho žalobu proti v návětí uvedenému rozhodnutí žalovaného ve věci zamítnutí žádosti o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele dle § 42g odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. S kasační stížností spojil stěžovatel návrh na přiznání odkladného účinku.

[2] Návrh na přiznání odkladného účinku doplnil stěžovatel podáním ze dne 18. května 2021. Poukázal na své právo na soukromý a rodinný život a uvedl, že na území České republiky žije již přes čtyři roky a má zde dlouhodobé vazby a zázemí, a to jak osobní, tak ekonomické. Stěžovatel dodal, že nepřiznání odkladného účinku by znamenalo faktickou likvidaci jeho dlouho budovaného zaměstnání, přičemž si ho zaměstnavatel velmi cení a chtěl by ho nadále zaměstnávat. Rovněž se odkázal na právo být v kontaktu s advokátem. Nakonec uvedl, že bude čelit faktickým i právním problémům s návratem na území České republiky, a to s ohledem na nepředvídatelný vývoj opatření regulujících přechod hranic i na zrušení mezinárodních letů v kontextu pandemické situace. Výslovně přitom argumentoval nemožností návratu na území České republiky.

[3] Podle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), nemá podání kasační stížnosti odkladný účinek. Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat za přiměřeného užití ustanovení § 73 odst. 2 až 5 s. ř. s.

[4] Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. platí, že soud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem.

[5] Nejvyšší správní soud připomíná, že „poskytnutí odkladného účinku má mimořádný charakter: soud tu totiž před vlastním rozhodnutím ve věci samé prolamuje právní účinky pravomocného rozhodnutí, na které je třeba hledět jako na zákonné a věcně správné, dokud není jako celek zákonným postupem zrušeno. Přiznání odkladného účinku proto musí být vyhrazeno pro ojedinělé případy” (usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. prosince 2003 č. j. 7 A 115/2002 - 67, č. 760/2006 Sb. NSS).

[6] V žádosti o přiznání odkladného účinku je proto nutné vylíčit individualizované a závažné okolnosti, které mimořádné vyloučení účinků pravomocného rozhodnutí odůvodňují (např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. ledna 2016 č. j. 2 Azs 271/2015 - 32).

[7] Stěžovatel však břemeno tvrzení ve vztahu k vylíčení skutečností odůvodňujících mimořádné odložení účinků rozsudku městského soudu a rozhodnutí žalované neunesl. V doplnění návrhu na přiznání odkladného účinku uvádí veskrze obecně, že má právo na osobní účast v řízení a na kontakt s advokátem, s čímž souvisí ochrana spravedlivého procesu, což však samo o sobě není důvodem pro přiznání odkladného účinku (viz např. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. června 2020 č. j. 8 Azs 339/2019 - 38, č. 4039/2020 Sb. NSS).

[8] Argumentace stěžovatele ohledně jeho vazeb a zázemí v České republice rovněž postrádá jakoukoliv konkrétní či individualizovanou rovinu. Nelze odhlédnout od toho, že žalovaná nerozhodla o povinnosti stěžovatele opustit území České republiky, ani o jeho správním vyhoštění. Pokud jde o tvrzení stěžovatele ohledně „faktické likvidace jeho dlouho budovaného zaměstnání“ a toho, že si jej zaměstnavatel cení a chtěl by ho dále zaměstnávat, jednak tvrzení o dlouho budovaném zaměstnání nesouzní s tím, že se současné řízení týká souhlasu se změnou zaměstnavatele, a jednak stěžovatel zájem zaměstnavatele ničím neosvědčil. Mimořádná újma, kterou pro stěžovatele znamenají účinky rozhodnutí žalované, není zřejmá ani z dalšího textu doplnění návrhu na přiznání odkladného účinku.

[9] Co se týče tvrzených problémů s návratem na území České republiky v souvislosti s různými pandemickými opatřeními, tato tvrzení se opět zcela míjejí s předmětem rozhodnutí, které stěžovatel napadl před správními soudy, tj. rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele dle § 42g odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb. Krom toho, i kdyby stěžovatel vycestoval z České republiky do země původu, možnost návratu není vyloučena. Nejvyššímu správnímu soudu je známo, že zastupitelské úřady v Kyjevě a ve Lvově přijímají žádosti o víza a přechodné pobyty a že přinejmenším mezi Prahou a Kyjevem je v provozu pravidelné letecké spojení.

(https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_od_11_kvetna.html;

https://www.mzv.cz/kiev/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cesty_a_pobyt/aktualni_informace_k_opatrenim.html)

[10] Nejvyšší správní soud proto odkladný účinek kasační stížnosti nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. června 2021

JUDr. Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru