Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 12/2019 - 12Usnesení NSS ze dne 06.03.2019

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

6 Azs 12/2019 - 12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu a soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobkyně: H. L. S., zastoupená opatrovníkem Mgr. Adamem Buchtou, advokátem, sídlem Říčanská 1984/5, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, sídlem Nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. září 2016, č. j. MV-26120-6/SO-2014, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. září 2018, č. j. 6 A 210/2016 – 36,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Včas podanou kasační stížností se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhala zrušení v záhlaví označeného usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 27. září 2016, č. j. MV-26120-6/SO-2014, kterým bylo potvrzeno usnesení Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky ze dne 20. ledna 2014, č. j. OAM-592000-8/DP-2013, jímž bylo podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno řízení o žádosti žalobkyně o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem zaměstnání.

[2] Jelikož podaná kasační stížnost neobsahovala veškeré zákonem požadované náležitosti, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatelku usnesením ze dne 28. ledna 2019, č. j. 6 Azs 12/2019 – 4 k odstranění vad kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení.

[3] Dne 4. března 2019 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání, jímž vzal ustanovený opatrovník stěžovatelky kasační stížnost zpět. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), řízení o kasační stížnosti zastavil.

[4] Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. března 2019

JUDr. Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru