Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 100/2007Usnesení NSS ze dne 14.11.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 100/2007 - 81

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: T. I., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2006, č. j. 56 Az 22/2006 - 24,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením Krajského soudu v Brně byla žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. OAM - 2267/VL - 20 - ZA09 - 2005 ze dne 11. 1. 2006 odmítnuta; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti usnesení Krajského soudu v Brně, které jí bylo doručeno dne 19. 6. 2006, v zákonné lhůtě kasační stížnost, která byla stěžovatelkou osobně podána u Krajského soudu v Brně 3. 7. 2006. Současně stěžovatelka požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 11. 8. 2006, č. j. 56 Az 22/2006 - 36, byla stěžovatelka vyzvána, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy odstranila nedostatek svého podání ze dne 30. 6. 2006 spočívající v tom, že není zastoupena advokátem, a to poté, kdy tímto usnesením byl zamítnut návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce pro nesplnění podmínek ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s. Stěžovatelka byla řádně poučena, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude její podání odmítnuto. Ve stanovené lhůtě, a ani později, stěžovatelka na uvedenou výzvu nereagovala.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je

č. j. 6 Azs 100/2007 - 82

podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka, která nemá právnické vzdělání, není zastoupena a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Krajský soud v Brně po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Neodstranění vad podání brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout. O odkladném účinku Nejvyšší správní soud nerozhodoval – je stanoven přímo ze zákona (§ 32 odst. 5 zákona o azylu).

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. listopadu 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru