Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 81/2012 - 15Usnesení NSS ze dne 19.12.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníDopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Oživení, o. s.
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

6 As 81/2012 - 86

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: Oživení, o. s., se sídlem Lublaňská 18, Praha 2, zastoupen Mgr. Petrou Bielinovou, advokátkou, se sídlem Muchova 13/232, Praha 6, proti žalovanému: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, zastoupen Mgr. et Mgr. Petrou Harantovou, advokátkou, se sídlem Palackého 389/7, Plzeň, o přezkoumání rozhodnutí představenstva žalovaného ze dne 15. 11. 2011, č. j. PP/33/2011, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2012, č. j. 10 A 9/2012 - 83,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalovanému se vrací část zaplaceného soudního poplatku ve výši 4000 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení, a to k rukám zástupkyně žalovaného Mgr. et Mgr. Petry Harantové, advokátky, se sídlem Palackého 389/7, Plzeň.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k Nejvyššímu správnímu soudu se žalovaný (dále jen ,,stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2012, č. j. 10 A 9/2012 - 83, jímž bylo zrušeno rozhodnutí představenstva žalovaného ze dne 15. 11. 2011, č. j. PP/33/2011, a rozhodnutí Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, ze dne 17. 11. 2007, zn. 400000/143/2007 (bod I. výroku). Dále bylo žalovanému uloženo, aby žalobci poskytl kopii všech smluv platných ke dne 2. 10. 2007, které byly uzavřeny mezi žalovaným a společností Inženýring dopravních staveb, a. s., IČ 27923673 (bod II. výroku). Podle bodu III. výroku rozsudku je žalovaný povinen zaplatit na náhradě nákladů řízení částku 12 600 Kč. Současně žalovaný požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 23. 1. 2012, č. j. 6 As 81/2012 - 80, rozhodl o nepřiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

V podání ze dne 28. 1. 2013, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 31. 1. 2013, stěžovatel výslovně uvedl, že podanou kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2012, č. j. 10 A 9/2012 - 83, bere zpět a žádá, aby řízení bylo zastaveno. Současně stěžovatel požádal, aby soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a o vrácení soudního poplatku.

Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) rozhodl o zastavení řízení.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3, věta prvá, s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení části zaplaceného soudního poplatku ve výši 4000 Kč žalovanému.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. února 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru