Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 70/2006Usnesení NSS ze dne 20.06.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízení1) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, b) Obecní úřad Hostašovice
VěcPrávo na informace
Prejudikatura

2 Ads 29/2003


přidejte vlastní popisek

6 As 70/2006 - 82

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: J. H., proti žalovaným: 1) Obecní úřad Hostašovice, se sídlem Hostašovice 44, Nový Jičín, 2) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, o zrušení rozhodnutí Obecního úřadu Hostašovice č. j. 464/04 ze dne 2. 6. 2004 a o zrušení fiktivního rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 4. 3. 2004, o poskytnutí informací, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 22 Ca 318/2004 - 56 ze dne 25. 5. 2006,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) svou kasační stížností napadá rozsudek Krajského soudu v Ostravě č. j. 22 Ca 318/2004 - 56 ze dne 25. 5. 2006, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí prvního žalovaného a byla vyslovena nicotnost fiktivního rozhodnutí druhého žalovaného.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek krajského soudu byl stěžovateli doručen dne 27. 6. 2006. Dále ze spisu vyplývá, že kasační stížnost byla stěžovatelem osobně podána dne 11. 7. 2006 u Krajského soudu v Ostravě. Dne 1. 8. 2006 Krajský soud v Ostravě stěžovatele usnesením č. j. 22 Ca 318/2004 - 66 vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení písemně ve třech vyhotoveních odstranil nedostatky jím podané kasační stížnosti, a to tak, že uvede, které výroky rozsudku Krajského soudu v Ostravě napadá, a uvede, z jakých konkrétních důvodů považuje napadené výroky za nezákonné. Dále pak téhož dne Krajský soud v Ostravě stěžovatele vyzval usnesením č. j. 22 Ca 318/2004 - 68, aby rovněž ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Na obě usnesení však stěžovatel, jak vyplývá ze spisu, reagoval dne 15. 9. 2006 pouze žádostí o prodloužení lhůty pro doplnění náležitostí kasační stížnosti o jeden měsíc, aniž však svou žádost jakkoliv odůvodnil. Krajský soud v Ostravě na tento přípis reagoval dne 22. 9. 2006 usnesením č. j. 22 Ca 318/2004 - 74, jímž návrh stěžovatele zamítl, a to proto, že lhůtu pro doplnění náležitostí kasační stížnosti může soud podle ustanovení § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), prodloužit pouze z vážných důvodů. Ty však stěžovatel neuvedl a soud je nezjistil. Dále

č. j. 6 As 70/2006 - 83

ze soudního spisu vyplývá, že na toto usnesení stěžovatel již nereagoval nijak a kasační stížnost nedoplnil.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 s. ř. s.), nicméně nesplňuje jinou podmínku řízení o kasační stížnosti, neboť není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být totiž stěžovatel zastoupen advokátem. Tato podmínka neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Absence povinného právního zastoupení je vadou odstranitelnou. Podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, Krajský soud v Ostravě vyzval stěžovatele k doplnění kasační stížnosti dne 1. 8. 2006, výzva byla doručena dne 15. 8. 2006. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená usnesením počala běžet dnem následujícím po dni doručení, tj. 16. 8. 2006. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Lhůta pro tedy skončila v pátek dne 15. 9. 2006. Stěžovatel do tohoto data kasační stížnost podle výzvy soudu nedoplnil, tedy nepředložil ani plnou moc zvoleného advokáta, ani případně nepožádal soud o jeho ustanovení.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení a přes výzvu soudu nebyl tento nedostatek odstraněn, takže nelze v řízení pokračovat. Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud nemohl věcně zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu – kasační stížnosti – nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. června 2007

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru